Preskočiť na obsah

V priebehu roka 2015 zrealizovali inšpektoráty práce celoslovenskú previerku zameranú na diskrimináciu a rodovú rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch. Inšpektori práce sa v rámci kontrol okrem dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania zamerali aj na dodržiavanie zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnávateľmi vo vzťahu k zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce a na dodržiavanie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.

V rámci úlohy bola vykonaná inšpekcia práce celkovo v 165 subjektoch. Inšpektori práce zistili kontrolou 157 porušení predpisov, z uvedeného počtu bolo 38 nedostatkov vyhodnotených ako závažných.

Najčastejšie zistenými porušeniami v oblasti zamerania previerky bolo porušenie povinnosti dohodnúť mzdové podmienky bez akejkoľvek diskriminácie, poskytnúť zamestnancom rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty a porušenie povinnosti zamestnávateľa oboznámiť zamestnancov s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania.

Výkonmi inšpekcie práce bolo u dvanástich zamestnávateľov zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania a v šiestich prípadoch porušenie povinností zamestnávateľov uzatvoriť zamestnávateľské zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení a platiť za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce zaradené do 3. kategórie alebo 4. kategórie príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie. Neodvádzanie príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie sa týkalo 53 zamestnancov. Tieto nedostatky boli vo všetkých prípadoch zamestnávateľmi bezodkladne odstránené.

Okrem 58 porušení v oblastiach zamerania kontroly inšpektori práce konštatovali aj porušenia iných ustanovení pracovnoprávnych predpisov. Nedostatky boli zistené najmä v obsahových náležitostiach pracovných zmlúv, v evidenciách pracovného času a vo výške mzdy, ktorá v niektorých prípadoch nedosahovala úroveň minimálneho mzdového nároku zamestnancov.

Za jednotlivé porušenia zistené výkonmi inšpekcie práce bolo zamestnávateľským subjektom navrhnutých 24 postihov v celkovej výške 34 000 eur.

Kontrolou pracovných podmienok a podmienok odmeňovania zamestnancov v rámci jednotlivých druhov práce bolo zistené pretrvávanie mzdového rozdielu v odmeňovaní žien a mužov v Slovenskej republike. Mzdové rozdiely sú zapríčinené najmä segregáciou povolaní na základe príslušnosti k pohlaviu. Nižšia mzda je vo všeobecnosti poskytovaná v ľahších odvetviach hospodárstva, v ktorých vykonávajú práce najmä ženy. Vyššou mzdou sú odmeňovaní zamestnanci v ťažších odvetviach hospodárstva. U žien bol častejšie zisťovaný výkon prác monotónnych, náročných na jemnú motoriku a sústredenie, prípadne výkon prác, pri ktorých je potrebná komunikácia s klientmi a ktoré sú náročné na trpezlivosť. U mužov bol častejšie zisťovaný výkon prác dynamických, vysoko technicky náročných či takých, pri ktorých je potrebná fyzická sila.

U pracovných pozícií, ktoré na základe schopností a vlastností oboch pohlaví môžu byť obsadzované mužmi aj ženami, rozhodovala o obsadení miesta ženami alebo mužmi často výška ponúkanej mzdy. Pri nižšom mzdovom ohodnotení boli tieto miesta častejšie obsadzované ženami, u zamestnávateľov ponúkajúcich vyššie mzdové ohodnotenie boli tieto miesta obsadzované spravidla mužmi. Zároveň bolo zistené nevýhodnejšie mzdové ohodnotenie zamestnávaných žien aj mužov v regiónoch s vysokou mierou nezamestnanosti.

Cieľom rovnosti v zaobchádzaní a odmeňovaní je dosiahnuť stav, aby každý v spoločnosti mal možnosť slobodne sa realizovať podľa svojich schopností a možností a aby jeho ohodnotenie v pracovnoprávnom vzťahu bolo podľa skutočnej hodnoty jeho práce na základe objektívneho posúdenia. Inšpekcia práce bude aj v budúcnosti svojou proaktívnou činnosťou pomáhať Slovensku tento cieľ zrealizovať.