V mesiaci december 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 77 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 43 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 34 žien a 44 mužov (podiel mužov predstavuje 57 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 17 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore stavebníctva; v sektore administratívnych a podporných služieb a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 77 100,00%
Ženy 34 44,16%
Muži 44 57,14%
Cudzinci 17 22,08%

*informácie aktuálne ku dňu 07. 02. 2020 (export z ISOP zo dňa17. 01. 2020)