Preskočiť na obsah

Vzhľadom na prijatý zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa od 01.04.2024 mení a dopĺňa zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov a zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch dochádza od 1. apríla 2024 k valorizácii sadzieb správnych poplatkov, a teda aj k zmene sadzieb pri niektorých úkonoch NIP:

Správny poplatokElektronické podanie
eur
Suma eurID služby
Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení1350,001400,002444
Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby70,00120,002445
Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce70,00120,002446
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika25,0050,002447
Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie12,5025,002448
Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c)25,0050,002449
Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi7,0014,002450
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba12,5025,002451
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie200,00250,002452
Vydanie duplikátu osvedčenia alebo preukazu na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z.)3,507,002456