Preskočiť na obsah

V mesiaci júl 2021 bolo orgánmi inšpekcie práce evidovaných v informačnom systéme ochrany práce (ISOP) celkovo 117 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 61 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 41 žien a 76 mužov (podiel mužov predstavuje 65 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 13 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu  v stavebníctve a v sektore ubytovacích a stravovacích služieb.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci júl obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 117 100,00%
Ženy 41 35,04%
Muži 76 64,96%
Cudzinci 13 11,11%

*informácie aktuálne ku dňu 31. 08. 2021 (export z ISOP zo dňa 27.08.2021)