Preskočiť na obsah

Informácie k žiadosti na vydanie potvrdenia
o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. n) zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inšpektorát práce vydáva na požiadanie na účely poskytnutia štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní od požiadania.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje a prílohy:

a) v prípade fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom – meno, priezvisko – adresu trvalého pobytu alebo sídla podnikania – IČO – podpis

b) v prípade právnickej osoby – názov – adresa sídla – adresa na doručenie potvrdenia (nie je potrebné uviesť ak je totožná s adresou sídla) – IČO – meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu

c) v prípade fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom a je v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny – meno, priezvisko – adresu trvalého pobytu – podpis – potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dobe vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie

d) uveďte v žiadosti na aký účel sa uvedené potvrdenie vyžaduje

e) všetci žiadatelia priložia k eKolok v hodnote 2,00€ (NELEPIŤ NA ŽIADOSŤ)

f) v prípade žiadosti o Samostatne Hospodáriaceho Roľníka (SHR)  podľa zákona č. 219/1991 Zb. v znení neskorších predpisov je nutné aby ste zaslali Osvedčenie o zápise do evidencie SHR a Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO), zo Štatistického úradu Slovenskej republiky podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štatistike v znení zákona č. 2015/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností

Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, Položka 2 písm. a) – spoplatňuje sumou 2,00 € vo forme eKolkovej známky za jedno potvrdenie.
Vydané potvrdenia Inšpektorát práce zasiela elektronicky do elektronickej schránky alebo poštou na adresu doručenia alebo si žiadateľ potvrdenie môže vyzdvihnúť aj osobne v dohodnutom termíne.


Prosíme všetkých žiadateľov, aby nežiadali o vydanie potvrdenia v deň podania svojej žiadosti.

Kontaktné osoby: 
PhDr. Stanislava Zmeková – 037/6933879

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnania sa vydáva na základe predloženej správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru a v súlade s hore uvedenými informáciami pre žiadateľa.

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva Inšpektorát práce podľa miestnej príslušnosti sídla spoločnosti, tzn. IPNR vydáva potvrdenia iba pre subjekty so sídlom v Nitrianskom kraji.