Preskočiť na obsah

Pracovné povolenie

Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky môže podľa ust. § 21 zákona č. 5/2004 Z. z. prijať do zamestnania cudzinca – štátneho príslušníka tretej krajiny, ak:
– je držiteľom modrej karty Európskej únie,
– má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta,
– má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, ak zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 404/2011 Z. z.) v znení neskorších predpisov, ak zákon neustanovuje inak,
– má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny,
– má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak, alebo
– u ktorého sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenie na zamestnanie.

Pre bližšie informácie a postupy pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín, navštívte stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.