Povinnosti v oblasti používania jazykov národnostných menšín súvisiace s oblasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Minimálny denný odpočinok zamestnanca v doprave – bezdôvodné skracovanie

Vodič kamiónu – preplácanie prestávok – započítanie pracovného času

Pracovný úraz vodiča medzinárodnej kamiónovej dopravy – postup pri neuznaní zamestnávateľom

Zdravotná spôsobilosť zamestnanca pred nástupom do zamestnania a školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Podmienky pre bezplatné poskytovanie osobných ochranných prostriedkov

Kontrola alkoholu

Podmienky zamestnávania štátneho príslušníka 3. krajiny

Zamestnávanie príbuzných bez uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu

Kedy ide o nelegálne zamestnávanie

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Nesúlad medzi dohodnutou dobou pracovnej činnosti a skutočnou

Odmietnutie prevzatia písomnosti od zamestnávateľa

Nepodpísanie výpovede dohodou