Preskočiť na obsah

Všeobecné informácie

Pracovnoprávne vzťahy medzi vyslaným zamestnancom a jeho zamestnávateľom sú počas vyslania čiastočne regulované systémom práva vysielajúcej krajiny a čiastočne aj právnym poriadkom krajiny, v ktorej vyslaný zamestnanec dočasne vykonáva prácu.

Iba časť právneho poriadku krajiny, v ktorej je vyslaný zamestnanec, je pre vyslaného zamestnanca relevantná, pričom pracovné podmienky obsahujú tzv. podmienky tvrdého jadra.

Základné ustanovenia upravujúce pracovné podmienky sú podrobnejšie špecifikované v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71 / ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a tento článok je implementovaný do systému práva Slovenskej republiky v ustanovení § 5 Zákonníka práce.

Základné ustanovenia upravujúce pracovné podmienky pracovníkov vyslaných na územie Slovenskej republiky (podmienky tvrdého jadra) účinné od 30. júla 2020:

a) dĺžka pracovného času a odpočinok,
b) dĺžka dovolenky,
c) minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku; pri posudzovaní, či plnenie, ktoré poskytuje hosťujúci zamestnávateľ, je mzdou, sa použije ust. § 118 Zákonníka práce,
d) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
e) pracovné podmienky tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien a mladistvých zamestnancov,
f) rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,
g) podmienky, za ktorých možno zamestnanca dočasne prideliť, pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok a podmienky zamestnávania dočasne prideleného zamestnanca, ak ide o vyslanie podľa odseku 6 písm. c) Zákonníka práce,
h) podmienky ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom,
i) náhrada cestovných výdavkov, náhrada výdavkov za ubytovanie a stravné pri pracovnej ceste alebo pri ceste do obvyklého miesta výkonu práce na území Slovenskej republiky; na účely uplatnenia osobitného predpisu alebo príslušnej kolektívnej zmluvy možno započítať aj náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné alebo iné porovnateľné plnenie poskytnuté hosťujúcim zamestnávateľom podľa práva štátu, z ktorého je zamestnanec vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb.