Všeobecné informácie

Pracovnoprávne vzťahy medzi vyslaným zamestnancom a jeho zamestnávateľom sú počas vyslania čiastočne regulované systémom práva vysielajúcej krajiny a čiastočne aj právnym poriadkom krajiny, v ktorej vyslaný zamestnanec dočasne vykonáva prácu.

Iba časť právneho poriadku krajiny, v ktorej je vyslaný zamestnanec, je pre vyslaného zamestnanca relevantná, pričom pracovné podmienky obsahujú tzv. podmienky tvrdého jadra.

Základné ustanovenia upravujúce pracovné podmienky sú podrobnejšie špecifikované v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71 / ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a tento článok je implementovaný do systému práva Slovenskej republiky v ustanovení § 5 Zákonníka práce.

Základné ustanovenia upravujúce pracovné podmienky pracovníkov vyslaných na územie Slovenskej republiky (podmienky tvrdého jadra):

a) dĺžku pracovného času a odpočinok,
b) dĺžku dovolenky,
c) minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,
d) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
e) pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky,
f) rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,
g) pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania.