Preskočiť na obsah

Styčný orgán pre vyslaných pracovníkov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ zriadené národné styčné centrá a orgány zodpovedné za monitorovanie podmienok zamestnávania počas vyslania. Tieto styčné centrá boli zriadené ako kontaktné miesta tak pre príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj pre vysielajúcich zamestnávateľov a samotných zamestnancov.

Hlavné úlohy styčných orgánov sú:

  • poskytovať všeobecné informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania pri vyslaní
  • kontrolovať dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
  • poskytovať príslušnému orgánu iného členského štátu EÚ informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním
  • prešetrovať skutočnosti súvisiace s vyslaním.

Styčný orgán SR:

Národný inšpektorát práce

Adresa: Masarykova 10, 040 01 Košice, Slovenská republika
Lucia Sabová Danková, odbor inšpekcie práce, oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
Email: podatelna@ip.gov.sk, lucia.sabovadankova@ip.gov.sk
Telefón: +421 55 7979926