Preskočiť na obsah

Úhrada správneho polatku je možná eKolkom zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s..
Zakúpený eKolok  je potrebné priložiť k žiadosti, alebo naskenovať a poslať elektronicky (e-mailom na ip.nitra@nr.ip.gov.sk)

SADZOBNÍK

správnych poplatkov vyberaných za správne úkony podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Položka č. 1

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva

  1. fyzická osoba …………………………………………………………………..25,00 €
  2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ……250,00 €

Poplatok sa vyberie pri podaní návrhu alebo podnetu.

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.

Položka č. 2a

Vyhotovenie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania …. 2 € Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti.

Vydávanie potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Položka č. 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania …………………………………………………………25,00 € Poplatok sa vyberie pri podaní podnetu.

Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

Položka č. 202f

Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z ……………………………………………………………… 30 € Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti.

Položka č. 202i

Vydanie duplikátu osvedčenia alebo preukazu na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.)…………. 7 € Poplatok sa vyberie pri podaní žiadosti.