Preskočiť na obsah

Úhrada správneho polatku je možná eKolkom zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s..
Zakúpený eKolok  je potrebné priložiť k žiadosti.

Nominálne hodnoty eKolkov:

  • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu – 2,00 €
  • Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania – 16,50 €
  • Vydanie duplikátu osvedčenia alebo preukazu na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.) – 5,00 €
  • Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z – 20,00 €