28. apríl - Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Inšpektorát práce Bratislava si v súvislosti so svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pripravil tieto aktivity:

1. „Deň otvorených dverí“ – na Inšpektoráte práce Bratislava spojený s poskytovaním poradenstva v oblasti BOZP, prezentácie kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pod názvom „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“, a pravidiel „Dobrej praxe“ v jednotlivých oblastiach BOZP pri práci so zvýšeným výskytom nebezpečenstva, pracovných úrazov a chorôb z povolania, ako pravidlá dobrej praxe BOZP v lesníctve, pravidlá dobrej praxe BOZP v poľnohospodárstve, pravidlá dobrej praxe BOZP pri drevoobrábacích strojoch – poskytovanie DVD, tlačových materiálov a informácií verejnosti počas úradných hodín:

  • Pondelok        24.4.2017: 08:00 – 11:30 h; 12:30 – 15:00 h
  • Streda           26.4.2017: 08:00 – 11:30 h; 12:30 – 15:00 h

Budú využité aj propagačné materiály pre kampaň, ktoré sú dostupné na web stránke:
https://www.healthy-workplaces.eu/sk?set_language=sk 

2. Dňa 25. 04. 2017 od 09:00 hod. do 11:00 hod. sa uskutoční prednáška pre študentov 5. ročníka (diplomantov) Slovenskej technickej univerzity, Stavebná fakulta, Radlinského 11, v Bratislave na tému Inšpekcia práce, oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve spojená s besedou.