Preskočiť na obsah

Správne poplatky  si zakúpite na príslušnej pobočke Slovenskej pošty ako „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ t. j. e-kolok obsahujúci QR kód.

Vybavenie žiadosti je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnené ako položka 2a) Sadzobníka správnych poplatkov sumou 2,00 eurá za každú začatú stranu, pretože ide o vyhotovenie písomnej informácie z vedenej evidencie.

Od zaplatenia správneho poplatku sú oslobodené fyzické a právnické osoby ako aj úkony ustanovené v § 4 zákona o správnych poplatkoch, ďalej právnické osoby uvedené pod položkou 2 a všetky fyzické a právnické osoby v prípade žiadosti o potvrdenie pre účely dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.