Správne poplatky  si zakúpite na príslušnej pobočke Slovenskej pošty ako „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ t. j. e-kolok obsahujúci QR kód alebo je možné ich uhradiť prevodom na náš účet.

Číslo účtu IBAN: SK56 6500 001441 0020545796.
Ako variabilný symbol uvádzajte IČO žiadateľa ( žiadosti o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania ).


Upozorňujeme, že úhradu správneho poplatku prevodom na účet je možné realizovať len do 31.12.2018. Po tomto termíne budú platby na uvedený účet vrátené naspäť odosielateľovi.