Preskočiť na obsah

Sociálne zabezpečenie

Keď je zamestnanec vyslaný svojim zamestnávateľom na dočasný výkon práce v inom členskom štáte EÚ v jeho mene na obdobie maximálne 24 mesiacov, zamestnávateľ môže požiadať o vydanie formulára PD A1. Formulár A1 potvrdzuje, ktoré právne predpisy o sociálnom zabezpečení sa vzťahujú na držiteľa formulára. Podľa pravidiel Európskej únie osoba podlieha pri výkone práce právnym predpisom vždy iba jedného štátu EÚ. Formulár PD A1 vydáva krajina, ktorej právne predpisy sa budú aplikovať na vyslaného zamestnanca a potvrdzuje, že zamestnanci nepodliehajú právnym predpisom žiadnej inej krajiny, v ktorej dočasne vykonávajú prácu, tj.,  nie je povinnosť platiť príspevky sociálneho zabezpečenia (vrátane zdravotného poistenia) v inej krajine. A1 zostáva v platnosti až do dátumu uplynutia platnosti uvedeného na formulári alebo dovtedy, kým ho vydávajúca inštitúcia nezruší.

Podmienky podľa ktorých sa vydáva formulár PD A1 sú vysvetlené v Praktickej príručke o uplatniteľných právnych predpisoch, ktorá sa nachádza na tejto adrese .

Ak sú splnené všetky podmienky pre vyslanie, príslušná inštitúcia vystaví formulár PD A1 ktorý potvrdzuje, že zamestnanec naďalej podlieha právnym predpisom štátu, z ktorého bol zamestnanec vyslaný.