Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Žilina v rámci svojej činnosti vypracováva  rozbory  pracovnej  úrazovosti, ktoré sú podkladom  pre celoslovenskú  štatistiku  a zároveň  slúžia aj  pre plánovanie  preventívnych  činností pre nasledujúce obdobia. V prílohe sa nachádzajú príslušné správy za jednotlivé obdobia.