Preskočiť na obsah

Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami respektíve medzi zamestnávateľom a odborovými zväzmi.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov; medzi organizáciou zamestnávateľov – združením (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom (jedným alebo viacerými).

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa dohadujú pre jednotlivé hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom meradle.

Podľa čl. 3 ods. 1 smernice 957/2018/EÚ členské štáty zabezpečia, nehľadiac na to, ktorý právny poriadok sa uplatňuje na pracovnoprávny vzťah, aby podniky zaručili na základe rovnakého zaobchádzania pracovníkom, ktorí sú vyslaní na ich územie, pracovné podmienky /tvrdé jadro/ vzťahujúce sa na tieto oblasti, ktoré sú v členskom štáte výkonu práce stanovené:

  • v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach a/alebo
  • v kolektívnych zmluvách alebo v arbitrážnych nálezoch, ktoré boli vyhlásené za všeobecne uplatniteľné alebo sa inak uplatňujú v súlade s odsekom 8.

V prípade vyslaných pracovníkov sa za odmeňovanie považujú len zložky odmeňovania, ktoré sú povinne uplatniteľné na všetkých pracovníkov v danej zemepisnej oblasti alebo priemysle. Za povinne uplatniteľné sa považujú zložky, ktoré sú vnútroštátnym právom alebo kolektívnymi zmluvami vyhlásené za všeobecne uplatniteľné alebo sa inak uplatňujú na všetkých miestnych pracovníkov v geografickej oblasti alebo dotknutom odvetví.

V zmysle čl. 3 ods. 8 smernice 96/71/ES kolektívne zmluvy alebo arbitrážne nálezy, ktoré sa vyhlásili za všeobecne uplatniteľné, znamenajú také kolektívne zmluvy alebo arbitrážne nálezy, ktoré musia dodržiavať všetky podniky v danej zemepisnej oblasti a v príslušnej profesii alebo priemysle.

V súčasnosti neexistujú žiadne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, ktoré by upravovali pracovné podmienky vyslaných zamestnancov.

Zoznam kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa