Preskočiť na obsah

Subdodávateľská zodpovednosť

Zákonník práce ustanovuje princíp spoločnej zodpovednosti (subdodávateľskej zodpovednosti) slovenského subjektu za zahraničného zamestnávateľa.

Ide o povinnosť osoby, ktorá je dodávateľom služby na území Slovenskej republiky (dodávateľ služby) za zaplatenie splatnej minimálnej mzdy alebo jej časti na základe žiadosti vyslaného zamestnanca, a to namiesto vysielajúceho (hosťujúceho) zamestnávateľa, ktorý si túto povinnosť nesplnil.

Mechanizmus, akým sa má táto povinnosť dodávateľa služby realizovať: Dodávateľ služby je povinný poskytnúť hosťujúcemu zamestnancovi splatnú mzdu alebo jej časť v sume, v ktorej nebola vyplatená, do 15 dní od doručenia žiadosti hosťujúceho zamestnanca po odpočítaní zrážok, ktoré by zo mzdy vykonal hosťujúci zamestnávateľ, ak by splatnú mzdu poskytol; na dodávateľa služby neprechádza zodpovednosť za vykonanie a odvedenie týchto zrážok. Dodávateľ služby je povinný informovať hosťujúceho zamestnávateľa o vyplatení mzdy.

Zároveň sa upravuje povinnosť hosťujúceho zamestnávateľa poskytnúť dodávateľovi služby údaje potrebné na overenie, či hosťujúci zamestnávateľ zaplatil splatnú mzdu (v rozsahu podľa § 5 ods. 2 písm. c Zákonníka práce) a ak nie, údaje potrebné na to, aby ju namiesto neho zaplatil dodávateľ služby.

Tento mechanizmus je obdobný ako mechanizmus, ktorý upravuje povinnosť užívateľského zamestnávateľa zaplatiť splatnú porovnateľnú mzdu dočasne pridelenému zamestnancovi namiesto zamestnávateľa, ktorý dočasne zamestnanca pridelil.

Táto povinnosť hosťujúceho zamestnávateľa sa vo väzbe na ustanovenie § 2 písm. b) zákona č. 351/2015 Z. z. považuje za pravidlo vyslania, za ktorého porušenie možno uložiť pokutu, ktorej vymáhanie sa môže stať predmetom cezhraničnej spolupráce.