Preskočiť na obsah

Zamestnanec má pri pracovnej ceste podľa § 4 ods. 1 zákona o cestovných náhradách nárok na :

– preukázateľný cestovný výdavok – písm. a),

– preukázateľný výdavok za ubytovanie – písm. b),

– stravné – písm. c).

Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma

a) 5 až 12 hodín – od 1.7.2019: 5,10 EUR

b) nad 12 hodín až 18 hodín – od 1.7.2019: 7,60 EUR

c) nad 18 hodín – od 1.7.2019: 11,60 EUR.

Na účely uplatnenia osobitného predpisu (zákon č. 283/2002 Z .z. o cestovných náhradách ) alebo príslušnej kolektívnej zmluvy možno započítať aj náhradu cestovných výdavkov, náhradu výdavkov za ubytovanie a stravné alebo iné porovnateľné plnenie poskytnuté hosťujúcim zamestnávateľom podľa práva štátu, z ktorého je zamestnanec vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb (domovského štátu vyslaného zamestnanca).