Preskočiť na obsah

Priestupky a pokuty

I. Inšpektoráty práce sú oprávnené uložiť pokutu:

a/ až do sumy 100 000 eur zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovné vzťahy a štátnozamestnanecké vzťahy, upravujúce oblasť BOZP, predpisov upravujúcich povinnosť zamestnávateľa uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnancov a za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv;

b/ až do 33 000 eur, ak v dôsledku porušenia predpisov došlo k vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví;

c/ do štvornásobku priemerného mesačného zárobku vedúcim zamestnancom a štatutárnym orgánom, ktorí svojím zavinením porušili povinnosti vyplývajúce z predpisov uvedených v časti Ia/ vyššie, dali pokyn na také porušenie alebo zatajili skutočnosti dôležité na výkon inšpekcie práce.

II. Inšpektoráty práce uložia pokutu:

a/ od 2 000 eur do 200 000 eur zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania (pri nelegálnom zamestnávaní dvoch a viac osôb najmenej 5 000 eur);

b/ od 300 eur do 33 000 eur zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe za vykonávanie činnosti bez oprávnenia, osvedčenia, preukazu alebo povolenia, ak sú na vykonávanie činnosti potrebné;

c/ od 1 000 eur do 200 000 eur zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za závažné porušenie povinností vyplývajúcich z predpisov uvedených v časti Ia/ vyššie;

d/ od 300 eur do 100 000 eur zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, za nesplnenie povinnosti uloženej opatrením na odstránenie zistených nedostatkov pri inšpekcii.

Za závažné porušenie povinností sa pritom pre účely uloženia pokuty považuje:

• nedodržanie podmienok ustanovených pre pracovný čas a dobu odpočinku pri výkone prác zaradených do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie;
• presiahnutie odpracovaného času nad rozsah pracovného času uvedeného v evidencii pracovného času vedenej zamestnávateľom o viac ako 10%, najmenej však o 30 minút v jednom dni pri práci vykonávanej na základe dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti;
• nedodržanie podmienok ustanovených pre prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, mladistvých zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím;

• nezabezpečenie ochranného zariadenia alebo bezpečnostného zariadenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo nezabezpečenie fungovania tohto ochranného zariadenia alebo bezpečnostného zariadenia;
• neprijatie opatrení v priestoroch na vylúčenie ohrozenia života a zdravia zamestnancov, nevykonanie nevyhnutných opatrení v týchto priestoroch na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia zamestnancov alebo umožnenie prístupu do týchto priestorov zamestnancom, ktorí nie sú riadne a preukázateľne oboznámení, nemajú výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
• neposkytnutie potrebných účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov alebo ich neudržiavanie vo funkčnom stave.

Pokutu môže inšpektorát práce uložiť do dvoch rokov odo dňa prerokovania protokolu a najneskôr do troch rokov odo dňa, keď bola porušená povinnosť. Pri ukladaní pokuty inšpektorát práce zohľadňuje jej preventívne pôsobenie a pri určovaní výšky pokuty prihliada najmä na závažnosť zisteného porušenia povinností a závažnosť ich následkov, počet zamestnancov zamestnávateľa a riziká, ktoré sa vyskytujú v činnosti zamestnávateľa, počet nelegálne zamestnaných osôb, skutočnosť, či zistené porušenie povinností je dôsledkom neúčinného systému riadenia ochrany práce u zamestnávateľa, alebo či ide o ojedinelý výskyt nedostatku, opakované zistenie toho istého nedostatku.

Inšpektorát práce je súčasne oprávnený ukladať aj poriadkové pokuty, a to zamestnancom zamestnávateľa, ktorí v určenej lehote nesplnili povinnosti podľa zákona. Ide o prípady neohlásenia vzniku pracovného úrazu, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, alebo ktorí maria výkon inšpekcie práce. Pokuta sa pohybuje v sume od 100 až do 1 000 eur a môže byť uložená aj opätovne. Fyzickej osobe nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa, ktorá marí výkon inšpekcie práce, môže inšpektorát práce uložiť poriadkovú pokutu vo výške od 65 eur až do 650 eur.