Preskočiť na obsah

Povinnosti hosťujúceho zamestnávateľa

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný

a) uchovávať pracovnú zmluvu alebo iný doklad potvrdzujúci pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom,
b) viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca v rozsahu podľa § 99 Zákonníka práce
c) uchovávať doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi za prácu vykonanú počas vyslania.

Tieto dokumenty musia byť k dispozícii v mieste výkonu práce počas celej doby vyslania.

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný inšpektorátu práce na základe jeho žiadosti

a) predložiť horeuvedené dokumenty,
b) doručiť uvedené dokumenty aj po skončení vyslania,
c) predložiť preklad dokumentov alebo ich častí do slovenského jazyka v primeranej lehote určenej inšpektorátom práce.