Preskočiť na obsah

Zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie

Pojmové vymedzenie nelegálnej práce, nelegálneho zamestnávania, zákazu vykonávania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a výkonu kontroly obsahuje zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 82/2005 Z. z. rozoznáva dve skutkové podstaty priestupku nelegálnej práce, podľa ktorého sa za nelegálnu prácu považuje závislá práca, ktorú vykonáva fyzická osoba pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom za súčasného splnenia podmienky spočívajúcej v tom, že táto:

I. nemá s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu, alebo

II. je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu.

Zákon č. 82/2005 Z. z. rozoznáva štyri skutkové podstaty správneho deliktu nelegálneho zamestnávania, podľa ktorého je takýmto správnym deliktom zamestnávanie právnickou
osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu:

I. fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu (Zákonník práce, zákon o štátnej službe),

II. fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer podľa osobitného predpisu a neprihlásila ju do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu (§ 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ) na prihlásenie do tohto registra, najneskôr však do začatia kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ak kontrola začala do siedmich dní od uplynutia lehoty podľa osobitného predpisu na prihlásenie do tohto registra, t. j. najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca alebo

III. štátneho príslušníka tretej krajiny a nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie podľa osobitného predpisu (§ 21 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti),

IV. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov resp. zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle.

Sankcie

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania je súčasťou činnosti inšpekcie práce, ktorou sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci. Výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce upravuje zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce.

Povinnosť inšpektorátu sankcionovať správny delikt nelegálneho zamestnávania upravuje zákon o inšpekcii práce, pričom tento ukladá povinnosť uložiť pokutu zamestnávateľovi
alebo fyzickej osobe za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v sume od 2 000 eur do 200 000 eur, a ak ide o nelegálne zamestnávanie dvoch a viac fyzických osôb súčasne, v sume najmenej 5 000 eur.