Preskočiť na obsah

Uplatňovanie nárokov vyslaných zamestnancov

Hosťujúci zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním podmienok vyslania na územie Slovenskej republiky, môže podať podnet priamo alebo prostredníctvom zástupcov zamestnancov na príslušný orgán inšpekcie práce alebo sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Žalobu je možné podať na príslušnom súde.

Slovenský domáci zamestnanec, ktorý bol vyslaný na výkon prác pri poskytovaní služieb do iného členského štátu EÚ a ktorá sa domnieva, že jeho práva boli porušené nedodržaním podmienok vyslania, sa môže obrátiť na príslušný styčný orgán v krajine, do ktorej bol vyslaný.

Bližšie informácie nájdete tu.