Preskočiť na obsah

Smernica Európskeho parlamentu a Rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb č. 96/71 ES vyžaduje od jednotlivých členských štátov vzájomnú spoluprácu a zdieľanie potrebných informácií. Za týmto účelom boli vo všetkých členských štátoch EÚ zriadené národné styčné centrá a orgány zodpovedné za monitorovanie podmienok zamestnávania počas vyslania. Tieto styčné centrá boli zriadené ako kontaktné miesta tak pre príslušné štátne orgány jednotlivých členských štátov EÚ, ako aj pre vysielajúcich zamestnávateľov a samotných zamestnancov.

Hlavné úlohy styčných orgánov sú:

  •  poskytovať všeobecné informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania pri vyslaní
  •  kontrolovať dodržiavanie pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
  •  poskytovať príslušnému orgánu iného členského štátu EÚ informácie na účely identifikácie vyslania a kontroly dodržiavania pravidiel vyslania a ďalšie informácie súvisiace s vyslaním
  •  prešetrovať skutočnosti súvisiace s vyslaním.

V prílohe sú uvedené styčné orgány v jednotlivých členských krajinách EÚ, na ktoré sa môže zamestnanec alebo zamestnávateľ obrátiť pre konkrétne informácie týkajúce sa vyslania.

Prílohy