Preskočiť na obsah

Do konca prechodného obdobia zostáva zachovaný voľný pohyb služieb vrátane vyslania pracovníkov. Pracovníci zo Spojeného kráľovstva teda môžu byť vyslaní na výkon práce do SR, kedykoľvek do konca prechodného obdobia. Títo pracovníci môžu pokračovať vo svojom vyslaní na území SR aj po 31.12.2020. Na tomto postupe sa recipročne dohodli minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ministerka práce Spojeného kráľovstva formou jednostranných vyhlásení. To znamená, že uvedený postup sa uplatňuje aj na slovenských občanov vyslaných na územie Spojeného kráľovstva na výkon práce.

 Na zachovanie vyššie uvedených práv je nevyhnutné aby vyslanie na územie SR bolo realizované bez prerušenia. Dôrazne odporúčame, aby si občania Spojeného kráľovstva príslušný doklad o pobyte a registráciu zabezpečili čo najskôr, aby sa vyhli nepríjemnostiam. V prípade, ak sa vyslaní pracovníci z územia Spojeného kráľovstva zaregistrujú na pobyt v SR do 31.12.2020, ich budúce pravidelné presuny medzi Spojeným kráľovstvom a SR nebudú mať vplyv na ich pobyt v SR. Ak má vyslaná osoba udelené pobytové práva v SR, uplatní sa na základe § 23a zákona č. 5/2004 z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov príslušná výnimka, podľa ktorej po dobu vyslania (max. 2-5 rokov) nebude nutné vyžadovať od tejto osoby povolenie na zamestnanie. Uvedená osoba bude držiteľom potvrdenia A1 o uplatniteľnej legislatíve sociálneho zabezpečenia v Spojenom kráľovstve.

Ak sa do 31.12.2020 vyslaní pracovníci nezaregistrujú na pobyt, resp. nebudú mať nárok na pobyt v intenciách Dohody o vystúpení (nevyužívali právo voľného pohybu a pobytu pre 01.01.2021), budú považovaní za občanov tretej krajiny.

 Pracovníci – štátni občania Spojeného kráľovstva – vyslaní z územia Spojeného kráľovstva na výkon práce na územie SR, po 31.12.2020 už musia spĺňať podmienky vnútroštátnych predpisov platných pre občanov tretích štátov a budú musieť žiadať o pracovné povolenie v zmysle platného zákona č. 5/2004 z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

 Ďalšie informácie týkajúce sa pravidiel pobytu, prístupu na pracovný trh a práv v oblasti sociálneho zabezpečenia nájdete na stránke: https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/brexit/