Preskočiť na obsah

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) pravidelne realizuje prieskum s cieľom prispieť k plánovaniu a navrhovaniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe.

Prostredníctvom svojich výsledkov a znalostí založených na výskume pomáha vytvárať politiky v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí. V poradí šiesty európsky prieskum pracovných podmienok stavia na skúsenostiach z predchádzajúcich piatich prieskumov. Vytvára široký obraz práce v Európe: vo všetkých krajinách, povolaniach, sektoroch a vekových skupinách. Priority politiky zamestnanosti EÚ majú za cieľ zvýšiť mieru zamestnanosti, predĺžiť pracovný život, zvýšiť účasť žien, rozvíjať produktivitu a inovácie a adaptovať sa na digitálne výzvy, ktoré prináša súčasný pracovný trh. Úspech týchto politík závisí nielen na zmenách vonkajšieho trhu práce, ale aj na rozvoji dobrých pracovných podmienok a kvality práce. Poznatky z tohto prieskumu upozorňujú na rozsah aktivít, ktoré je potrebné rozvíjať s cieľom riešiť výzvy, ktorým dnes čelí Európa. Analýza skúma zistenia pomocou siedmich indexov kvality pracovných miest a kategorizuje zamestnancov do piatich profilov kvality pracovných miest. Na základe poskytnutých rozhovorov so 43 850 zamestnancami z 35 európskych krajín, šiesty prieskum sa pokúša zachytiť mnohorozmernosť práce v dnešnej Európe.

Publikácia Eurofound o pracovných podmienkach v EÚ je k dispozícii v anglickom jazyku na stránke :
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2016/working-conditions/sixth-european-working-conditions-survey-overview-report