Preskočiť na obsah

Od 1. júla 2016 Francúzsko ustanovilo minimálnu mzdu platnú pre kabotáž a všetky prepravy osôb aj nákladu do a z Francúzska bez ohľadu na veľkosť vozidla.

Ide o nariadenie č. 418/2016, ktorým sa vykonáva kapitola VI hlavy II prvej časti francúzskeho zákonníka práce o dopravných podnikoch vysielajúcich vodičov alebo námorníkov pracovať na francúzske územie a o zmene zákonníka práce (Loi Macron).

Nová regulácia vychádza zo smernice 96/71/ES Európskeho parlamentu a rady o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ  o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“).

Pozor: Táto regulácia sa nevzťahuje na tranzitné jazdy.

Podľa tohto nariadenia vodič, vykonávajúci prepravu do Francúzska a z Francúzska, vrátane kabotáže, sa považuje za vyslaného pracovníka v zmysle smernice 96/71/ES a vzťahujú sa naňho podmienky „tvrdého jadra“ v zmysle francúzskej pracovnoprávnej legislatívy.

Týmito podmienkami v zmysle článku L. 1262-4 francúzskeho zákonníka práce sú:

1. slobody vyplývajúce z individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov,

2. protidiskriminačné opatrenia a rovnosť pohlaví,

3. ochranné opatrenia, týkajúce sa rodičovstva, podmienok zamestnávania tehotných žien a matiek a súvisiace nároky na materskú, otcovskú, rodičovskú dovolenku a dovolenku pri príležitosti rodinných udalostí,

4. podmienky prenájmu pracovníkov a záruky vo vzťahu k dodaným pracovníkom podnikmi pre dočasné zamestnávanie,

5. právo na štrajk,

6. pracovná doba, doba odpočinku, sviatky, platená dovolenka za kalendárny rok, pracovný čas  a nočná práca mladistvých zamestnancov,

7. podmienky pre uplatnenie fondov pre prípad nepriaznivého počasia,

8. minimálna mzda a platby mzdy, vrátane príplatku za nadčas, výhody stanovené zákonom alebo kolektívnou zmluvou,

9. pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pravidlá minimálneho veku na prácu a detskej práce,

10. nelegálna práca.

Vodič vykonávajúci medzinárodnú prepravu osôb a nákladu do a z Francúzska, vrátane kabotáže, má teda s účinnosťou od 1. júla 2016 za čas vyslania na územie Francúzska nárok na mzdu 9,68 EUR za hodinu a vyššiu (minimálny mzdový nárok podľa príslušnej kolektívnej zmluvy je stanovený v rozsahu 9,68 EUR až 10,6445 EUR za hodinu), ako aj na ďalšie vyššie uvedené nároky v zmysle francúzskej legislatívy.

Nová legislatíva ukladá zahraničnému zamestnávateľovi vysielajúcemu zamestnanca – vodiča do Francúzska aj ďalšie podmienky:

1. Uchovávať na palube vozidla, resp. lode – potvrdenie o vyslaní a pracovnú zmluvu

2. Ustanoviť svojho zástupcu vo Francúzsku – počas vyslania a lehote 18 mesiacov po skončení vyslania má zástupca (kontaktná osoba) k dispozícii:

– potvrdenie o vyslaní

– výplatné pásky (vrátane podrobností o platových položkách)

– každý doklad o zaplatení mzdy

– kópiu vymenovania zástupcu

– kolektívnu zmluvu (ak sa vzťahuje na zamestnancov)

3. Pre užívateľského zamestnávateľa – uchovávať potvrdenie o vyslaní (dočasnom pridelení).

Bližšie informácie o podmienkach vzťahujúcich sa na vyslaného zamestnanca – vodiča vrátane minimálnych mzdových taríf platných pre jednotlivé kategórie vodičov v zmysle platnej francúzskej legislatívy vo francúzskej, anglickej, nemeckej, španielskej, portugalskej, talianskej, maďarskej, poľskej a rumunskej jazykovej mutácii nájdete na stránke Ministerstva životného prostredia Francúzska:

https://www.developpement-durable.gouv.fr/Formalites-declaratives,47857.html

Spolková republika Nemecko schválila tzv. Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG), Zákon o všeobecnej minimálnej mzde, ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2015. Podľa neho má každý zamestnanec právo na vyplatenie mzdy vo výške 8,50 eur a vyššiu za odpracovanú hodinu. Minimálne mzdové tarify sa v Nemecku líšia v závislosti od pracovnej pozície vyslaného zamestnanca, časového obdobia vyslania a konkrétneho regiónu. Záväzky nemeckého zákona o minimálnej mzde sa vzťahujú  na všetkých zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na území Nemecka, bez ohľadu na druh pracovného pomeru a štátnu príslušnosť zamestnávateľa (platí to aj pre vyslaných zamestnancov – napr. vodiči v preprave, montážni pracovníci, stavební robotníci, pomocní pracovníci, zamestnanci v službách a podobne). Výnimkou je tranzit tovaru alebo osôb cez územie Nemecka.

Nemecko od 21. januára 2015 vstúpilo do tzv. procedúry Pilot – ide o preverenie súladu nemeckého zákona o minimálnej mzde s právom Európskej únie. Výnimka teda bude platiť, pokiaľ sa táto procedúra neukončí a Európska komisia nerozhodne, či zákon je alebo nie je v súlade s európskym právom.

Znamená to, že šoféri kamiónov či autobusov, ktoré len prechádzajú Nemeckom, už nie sú povinní predkladať tamojším colným orgánom informácie a údaje podľa zákona o minimálnej mzde. Ani ich zamestnávatelia nie sú povinní preukázať, že týmto zamestnancom vyplácajú minimálnu mzdu podľa nemeckého zákona.

Podľa nemeckého zákona o minimálnej mzde budú musieť zahraniční zamestnávatelia výkon práce svojich zamestnancov na území Nemecka vopred oznamovať nemeckým orgánom. Zamestnávateľ so sídlom v zahraničí, ktorého zamestnanec bude vykonávať akúkoľvek prácu na území Nemecka, je povinný ešte pred začatím tejto práce alebo výkonu služby písomne v nemeckom jazyku oznámiť príslušnému úradu colnej správy Nemecka tieto informácie:

1.meno, priezvisko a dátum narodenia zamestnancov pracujúcich v Nemecku,

2.začiatok vykonávania a predpokladané trvanie pracovnej činnosti zamestnancov,

3.miesto výkonu pracovnej činnosti zamestnancov,

4.miesto v Nemecku, kde sa budú nachádzať dokumenty podľa § 17 nemeckého zákona o minimálnej mzde vzťahujúce sa na jej vyplácanie,

5.meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa povereného zástupcu zamestnávateľa v Nemecku,

6.meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa povereného zástupcu zamestnávateľa v Nemecku na preberanie pošty, ak ním nie je osoba podľa piateho bodu.

Okrem vyššie uvedených informácií musí byť súčasťou tohto oznámenia aj prehlásenie zamestnávateľa, že sa zaručuje dodržiavať záväzok vyplatenia minimálnej mzdy v súlade s § 20 nemeckého zákona o minimálnej mzde.

Bližšie informácie o podmienkach vzťahujúcich sa na vyslaného zamestnanca – vodiča v zmysle platnej nemeckej legislatívy nájdete na stránke :

https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html