Preskočiť na obsah

Aplikáciou Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1057 z 15. júla 2020, ktorou sa stanovujú špecifické pravidlá vo vzťahu k smernici 96/71/ES a smernici 2014/67/EÚ pre vysielanie vodičov v odvetví cestnej dopravy a ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 sa zásadným spôsobom mení spôsob oznámenia vyslaní zamestnancov, ktorými sú vodiči v oblasti cestnej dopravy.

1. Povinnosť hosťujúceho zamestnávateľa oznámiť vyslanie zamestnanca v cestnej doprave

Predmetnou smernicou sa ustanovuje povinnosť vysielajúcich zamestnávateľov oznámiť vyslanie zamestnancov v oblasti cestnej dopravy prostredníctvom verejného rozhrania spojeného s informačným systémom o vnútornom trhu (ďalej len „Road Transport – Posting Declaration“), ktorý bol zriadený nariadením (EÚ) č. 1024/2012.

Oznámenie vyslania zamestnávateľa, ktorého vyslanými zamestnancami sú vodiči v oblasti cestnej dopravy je v kontexte slovenského pracovného práva upravené v zákone č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinným od 02. 02. 2022), ktorý transponuje ustanovenia časti vyššie uvedenej smernice (ďalej len „zákon č. 351/2015 Z. z.“).

Link pre verziu zákona č. 351/2015 Z. z. z účinnej od 02.02.2022:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/351/20220202.html

Podľa § 4a zákona č. 351/2015 Z. z. hosťujúci zamestnávateľ (zamestnávateľ vysielajúci zamestnancov z členského štátu usadenia na územie Slovenskej republiky),
ak je jeho vyslaným zamestnancom vodič v oblasti cestnej dopravy je povinný najneskôr v deň vyslania oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom portálu Road Transport – Posting Declaration:

a) svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, a svoje obchodné meno, meno a priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,

b) svoje identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené, register, v ktorom je zapísaný, a číslo licencie Spoločenstva,

c) meno, priezvisko, elektronickú adresu a adresu osoby poverenej na doručovanie písomností a poskytovanie informácií Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce, ktorá sa počas vyslania bude nachádzať na území iného členského štátu, v ktorom je hosťujúci zamestnávateľ usadený (ďalej len „zahraničná kontaktná osoba“),

d) meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátne občianstvo a číslo vodičského preukazu vyslaného zamestnanca,

e) dátum vzniku pracovného pomeru vyslaného zamestnanca a rozhodné právo vzťahujúce sa na jeho pracovnú zmluvu,

f) deň začatia a skončenia vyslania,

g) evidenčné číslo motorového vozidla použitého pri vyslaní,

h) údaj o tom, či sa dopravné služby vykonávajú ako preprava tovaru alebo preprava osôb a ako medzinárodná preprava alebo kabotážna preprava.

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný bezodkladne oznámiť Národnému inšpektorátu práce na jednotnom formulári prostredníctvom portálu Road Transport – Posting Declaration každú zmenu vyššie uvedených údajov.

2. Ďalšie povinnosti zamestnávateľa počas trvania vyslania

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby vyslaný zamestnanec, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, počas vyslania pri sebe uchovával:

a) kópiu oznámenia uskutočneného cez portál Road Transport – Posting Declaration

b) doklad potvrdzujúci, že dopravné služby sa uskutočňujú v Slovenskej republike, najmä elektronický nákladný list alebo doklad podľa osobitného predpisu (Čl. 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1072/2009 v platnom znení.)

c) záznamy tachografu vrátane označenia iných členských štátov, v ktorých sa vyslaný zamestnanec nachádzal pri vykonávaní dopravných služieb, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 v platnom znení, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 v platnom znení.)

3. Povinnosť hosťujúceho zamestnávateľa poskytnúť informácie na žiadosť Národného inšpektorátu práce

Hosťujúci zamestnávateľ je povinný po skončení vyslania na žiadosť Národného inšpektorátu práce najneskôr do ôsmich týždňov odo dňa doručenia žiadosti zaslať na jednotnom formulári prostredníctvom portálu Road Transport – Posting Declaration:

a) kópie dokladov potvrdzujúcich, že dopravné služby sa uskutočňujú v Slovenskej republike, najmä elektronický nákladný list alebo doklad podľa osobitného predpisu a záznamy tachografu vrátane označenia iných členských štátov, v ktorých sa vyslaný zamestnanec nachádzal pri vykonávaní dopravných služieb, v súlade s požiadavkami na evidenciu a vedenie záznamov podľa osobitných predpisov,

b) kópiu pracovnej zmluvy alebo iného dokladu potvrdzujúceho pracovnoprávny vzťah s vyslaným zamestnancom, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy,

c) doklady o mzde vyplatenej vyslanému zamestnancovi, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, za prácu vykonanú počas vyslania,

d) evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca, ktorým je vodič v oblasti cestnej dopravy, v rozsahu podľa osobitného predpisu.

4. Postup pri registrácii hosťujúceho zamestnávateľa a oznámenia vyslania zamestnanca v rozhraní Road Transport – Posting Declaration

Road Transport – Posting Declaration   predstavuje viacjazykový mechanizmus vytvorený Európskou komisiou, pomocou ktorého je možné nahlásiť vyslania zamestnancov a komunikovať s orgánom inšpekcie práce v krajine vyslania.

Pre využívanie tohto systému je potrebné si najprv vytvoriť konto EU login a následne je pomocou tohto konta potrebné si vytvoriť účet spoločnosti v Road Transport – Posting Declarations.

V prvom rade je potrebné navštíviť stránku Road Transport – Posting Declarations:

https://www.postingdeclaration.eu/landing

Zo stránky Road Transport – Posting Declaration po kliknutí na „Create an account“ budete vyzvaný aby ste sa prihlásili/vytvorili EU login konto. Po zakliknutí „Continue“ budete presmerovaný na stránku EU login, kde je možné po kliknutí na možnosť „Create an account“ si vytvoriť EU login konto. Na vytvorenie EU login konta je potrebná e-mailová adresa, meno, priezvisko užívateľa a výber preferovaného jazyka. Po vyplnení údajov obdržíte na Vami zadanom e-maily informáciu s požiadavkou na vytvorenie hesla do tohto účtu.

Po úspešnom zriadení konta EU login je následne potrebné si vytvoriť účet spoločnosti na stránke Road Transport – Posting Declarations:

https://www.postingdeclaration.eu/landing

Na stránke Road Transport – Posting Declarations kliknite na možnosť „Create an account“, kde môžete byť opäť vyzvaný aby ste sa prihlásili do konta EU login (v prípade, že ste už aktuálne prihlásení vyzvaný nebudete). Po prihlásení budete presmerovaný do sekcie „Create company account“, kde údaje o užívateľovi budú vyplnené, avšak je potrebné vyplniť údaje týkajúce sa spoločnosti a vedúceho dopravy. Po vyplnení týchto údajov a kliknutím na „done“ budete presmerovaný do profilu Road Transport – Posting Declaration, kde už možete začať nahrívať si zoznam vodičov a následne vytvárať oznámenia vyslania.

V súvislosti s registráciou a prácou v systéme Road Transport – Posting Declarations Vám odporúčame pozrieť si nasledujúce linky:

Link na sekciu Časté otázky:

https://www.postingdeclaration.eu/help

Návod na vytvorenie konta EU login ako aj registráciu do rozhrania Road Transport – Posting Declaration:

https://www.ip.gov.sk/wp-content/uploads/2022/01/RTPD-How-to-register-to-the-economic-operator-portal-training-1.pdf

Nižšie uvádzame aj dostupný video návod na prácu so systémom Road Transport Posting Declaration:

UPOZORNENIE !

Oznámenie vyslania pomocou Road Transport – Posting Declaration predstavuje špecifický spôsob nahlasovania vyslania so špecifickým registrom týchto oznámení (odlišným od oznámení vyslania zamestnancov, ktorí nie sú vodiči v oblasti cestnej dopravy). Preto zdôrazňujeme zamestnávateľom aby nahlasovali vyslanie zamestnancov jedine prostredníctvom systému Road Transport – Posting Declaration, teda nie priamo Národnému inšpektorátu práce prostredníctvom aplikácie alebo listinnou formou (dostupné na: https://www.ip.gov.sk/oznamenie-hostujuceho-zamestnavatela/).

V návode na vytvorenie konta EU login ako aj registráciu do rozhrania Road Transport – Posting Declaration sú uvedené linky s prepojením do tréningovej verzie portálu Road Transport – Posting Declaration a nie oficiálnej verzie aplikácie, preto odporúčame aby ste pomocou tréningovej verzie Road Transport – Posting Declaration (link: https://www.postingdeclaration-training.eu/landing)  nenahlasovali vyslania zamestnancov. Dáta zapísané v tréningovej verzii nebudú integrované v oficiálnej verzii Road Transport – Posting Declaration (link: https://www.postingdeclaration.eu/landing).

Každý podnik má byť registrovaný len raz, preto by registráciu mala robiť len jedna osoba. Potom má možnosť prizvať ostatné zodpovedné osoby cez funkciu “user management”, aby mohli pristúpiť k údajom o podniku a šoféroch.

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: peter.gubala@ip.gov.sk