Preskočiť na obsah

Pracovnoprávne vzťahy medzi vyslaným zamestnancom a vysielajúcim zamestnávateľom sa riadia z časti právnym poriadkom vysielajúceho štátu a z časti právnym poriadkom štátu, do ktorého je zamestnanec vyslaný.
Na vyslaného zamestnanca sa povinne vzťahuje iba časť právneho poriadku krajiny, do ktorej je vyslaný, ide o pracovné podmienky tvoriace tzv. tvrdé jadro, ktoré sú bližšie špecifikované v článku 3 smernice č. 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a do právneho poriadku Slovenskej republiky je tento článok implementovaný ustanovením § 5 Zákonníka práce.
Do tvrdého jadra patria ustanovenia upravujúce:

  1. dĺžku pracovného času a odpočinok,
  2. dĺžku dovolenky,
  3. minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky a mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,
  4. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  5. pracovné podmienky žien, mladistvých a zamestnancov starajúcich sa o dieťa mladšie ako tri roky,
  6. rovnaké zaobchádzanie s mužmi a so ženami a zákaz diskriminácie,
  7. pracovné podmienky pri zamestnávaní agentúrou dočasného zamestnávania.

Prehľad pracovných podmienok tzv. tvrdého jadra v Slovenskej republike, vzťahujúcich sa na zamestnancov, ktorí sú vyslaní na územie Slovenskej republiky je uvedený v prílohe.