Preskočiť na obsah

Zo strany inšpektorátov práce boli v priebehu roka 2015 realizované previerky zamerané na kontrolu dodržiavania pracovných podmienok zamestnávaných cudzincov.

Problematika migrácie utečencov do Európy je v poslednom období veľmi aktuálna, preto orgány inšpekcie práce reagovali na túto situáciu a v rámci uvedenej celoslovenskej úlohy kontrolovali dodržiavanie vybraných ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej ZP) v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkali povinnosti zamestnávateľov dodržiavať pracovné podmienky zamestnávania cudzincov – občanov tretích krajín, ktorí vykonávajú prácu na území SR v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

Inšpektori práce sa v rámci tejto úlohy zamerali na dodržiavanie ustanovení ZP týkajúcich sa práce nadčas a nočnej práce, povinnosti zamestnávateľa viesť evidenciu pracovného času zamestnancov, povinnosti poskytovať zamestnancom mzdu a mzdové zvýhodnenia za vykonanú prácu, povinnosti poskytnúť dovolenku, zabezpečovať im stravovanie a na kontrolu dodržiavania zákona v oblasti prevencie diskriminácie cudzincov v pracovnoprávnom vzťahu.

Zároveň bola predmetom inšpekcie práce aj kontrola dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a povinnosť zamestnávateľa uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za osobitné skupiny zamestnancov.

Inšpektoráty práce v rámci tejto úlohy realizovali výkony inšpekcie práce celkovo v 179 subjektoch, ktoré zamestnávali cudzincov, pričom skontrolovali celkom 537 osôb. Z týchto osôb bolo 55 cudzincov. Najčastejšie kontrolované boli subjekty vykonávajúce svoju činnosť v odvetví veľkoobchodu a maloobchodu, v oblasti priemyselnej výroby a v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb.

V rámci previerok inšpektoráty práce zistili celkovo 208 nedostatkov a za zistené porušenia bolo navrhnutých 44 pokút v celkovej výške 72 750 eur. Podľa kritéria – počtu zamestnancov najviac pokút inšpektori práce navrhli subjektom s počtom zamestnancov 50 – 249 (9 pokút v celkovej sume 21 050 eur), potom subjektom s počtom zamestnancov 10 – 49 (12 pokút v celkovej sume 20 100 eur) a subjektom s počtom zamestnancov 1 – 9 (18 pokút v celkovej sume 19 500 eur).

Zamestnávatelia najviac porušovali ustanovenia týkajúce sa miezd, náhrady mzdy a odmeny za prácu – v celkovom počte 61 nedostatkov (34%), vzniku pracovnoprávneho vzťahu – 38 nedostatkov (21,2%) a ustanovenia z oblasti pracovného času a jeho evidencie – 30 porušení (16,8%).

Nelegálne zamestnávanie v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo zistené v 23 prípadoch, z toho v prevažnej miere – v 21 prípadoch, išlo o porušenie § 2 ods. 2 písm. b) daného zákona – nesplnenie povinnosti nahlásiť svojich zamestnancov pred výkonom práce do databázy Sociálnej poisťovne. V jednom prípade išlo o porušenie § 2 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona – neexistencia založeného pracovnoprávneho vzťahu a v jednom prípade bol zistený rozpor s § 2 ods. 2 písm. c) uvedeného zákona – nelegálne zamestnávanie cudzinca bez pracovného povolenia. Z 23 osôb, ktoré boli nelegálne zamestnávané, bolo 16 cudzincov z nasledujúcich štátov – 6 osôb z Číny, 3 osoby z Južnej Kórey, 2 osoby z Thajska, 2 osoby z Vietnamu, 1 osoba z Mexika, 1 osoba z Ruska, 1 osoba z Pakistanu.

Východiskovým predpokladom orgánov inšpekcie práce pri koncipovaní tejto úlohy bolo, že zamestnávatelia budú porušovať pracovnoprávne predpisy vo vzťahu k zamestnancom – cudzincom vo väčšej miere ako voči občanom SR. Okrem skutočnosti, že vo väčšej miere bolo zistené nelegálne zamestnávanie cudzincov oproti občanom SR, v ostatných kontrolovaných aspektoch sa tieto predpoklady nepotvrdili.

Pri výkonoch inšpekcie práce bolo zistené, že pracovné podmienky cudzincov vykonávajúcich prácu na území SR sú porovnateľné s podmienkami zamestnancov, ktorí sú občanmi SR. Možno tiež konštatovať, že v rámci pracovného procesu a podmienok zamestnávania cudzincov neboli zistené žiadne problémy s ich integráciou ani s diskrimináciou.