Preskočiť na obsah

V súvislosti s novým zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upresňujú pravidlá vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iných členských štátov EÚ. Špecifickou skupinou v tomto prípade sú vodiči nákladnej dopravy nad 3,5 t a vodiči autobusovej dopravy, ktorí z povahy svojej práce vykonávajú pracovnú činnosť prevažne na území iných členských štátov EÚ.

Ak má vodič nákladnej dopravy nad 3,5 t a vodič autobusu miesto výkonu práce na území SR, v rámci pracovnej zmluvy vykonáva prácu tak na území SR ako aj vykonáva tranzit, prípadne naloženie alebo vyloženie tovaru v inej členskej krajine EÚ, nie je takáto cesta vnímaná ako vyslanie. V kontexte slovenského pracovného práva sa v takomto prípade jedná o zahraničnú pracovnú cestu. V takomto prípade patria zamestnancom cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste a slovenské mzdové nároky. Upozorňujeme však, že iné členské štáty EÚ môžu riešiť otázku posúdenia zahraničných pracovných ciest odlišne.

Aby aj prípad vodiča nákladnej dopravy bolo možné posudzovať ako vyslanie zamestnanca na výkon prác pri poskytovaní služieb v medzinárodnej preprave, musel by byť vyslaný z územia SR na územie iného členského štátu EÚ k príjemcovi služby a to na základe zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a príjemcom služby a vodič by musel poskytovať prepravné služby v prospech prijímateľa služby (tretej osoby). Ak by bol teda vodič vyslaný k prijímateľovi služby do iného štátu EÚ, pre ktorého by potom v rámci zmluvy vykonával prepravné služby na území tohto štátu, spoločnosť, ktorá je jeho zamestnávateľom a ktorá ho na výkon prác vyslala, je povinná dodržať podmienky uvedené v § 5 Zákonníka práce.

Upozorňujeme, že od 1.1.2015 platí v Spolkovej republike Nemecko zákon o minimálnej mzde. Všetci zamestnávatelia so sídlom v Spolkovej republike Nemecko alebo v zahraničí sú podľa zákona povinní vyplácať mzdu minimálne vo výške 8,50 Euro za hodinu (brutto) všetkým svojim zamestnancom pracujúcim v Spolkovej republike Nemecko (platí to pre vyslaných zamestnancov aj pre zamestnancov na zahraničnej pracovnej ceste za čas strávený v Spolkovej republike Nemecko). Výnimkou je tranzit cez územie Spolkovej republiky Nemecko.