Preskočiť na obsah

V dňoch 5. a 6. mája 2022 sa v priestoroch hotela Sorea Regia Bratislava uskutočnilo súťažno-vzdelávacie podujatie 47. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Organizátorom súťaže bol Integrovaný odborový zväz, v súčinnosti so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Nad súťažou prevzali záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Milan Krajniak.

Odborový zväz si uvedomuje význam úlohy bezpečnej práce a svojou aktivitou, ktorá presahuje jeho rámec, je súčasťou procesu pri príprave žiakov na bezpečný výkon ich budúceho povolania. Bezpečná práca, dobré pracovné podmienky a spokojnosť zamestnancov idú ruka v ruke s vyššou produktivitou a kvalitou práce, zlepšením pracovnej morálky a zvýšením kreativity zamestnancov, čo je základom prosperity zamestnávateľa.

Celoslovenské kolo súťaže otvorila predsedníčka Integrovaného odborového zväzu, Marta Brodzianska.

Súťažili trojčlenné súťažné tímy zo stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo, automobilový priemysel, dopravu, obchod a služby a školy technického charakteru. Celoštátneho kola sa zúčastnili chlapci a dievčatá, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach vo svojich školách na školských kolách, v súlade s propozíciami vydanými Integrovaným odborovým zväzom k organizovaniu 47. ročníka súťaže.

Súťažiť prišli žiaci zo 14 stredných odborných škôl:

1. Spojená škola Banská Bystrica

2. Stredná odborná škola Prievidza

3. Stredná odborná škola dopravná Žilina

4. Stredná odborná škola stavebná Nitra

5. Stredná odborná škola stavebná Žilina

6. Stredná odborná škola technická Prešov

7. Stredná odborná škola automobilová Košice

8. Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava

9. Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

10. Stredná odborná škola technická Košice

11. Stredná odborná škola dopravná Bratislava

12. Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša Trenčín

13. Stredná odborná škola remesiel a služieb Poprad

14. Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica

Súťaž prebiehala v troch okruhoch:

1. Všeobecné predpisy na zabezpečenie BOZP zo 66 otázok – vybrané okruhy zo zákona o BOZP, Zákonníka práce, Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z oblasti pracovného prostredia, atď. (ústna odpoveď)

2. Testová časť z 10 otázok (formou testu)

3. Praktická časť – pozostávala z 5 stanovíšť, kde súťažiaci v trojiciach absolvovali tzv. „Príbeh BOZP“.

Integrovaný odborový zväz ako organizátor súťaže na základe výsledkov jednotlivcov v celoštátnom kole vyhlásil troch najúspešnejších jednotlivcov, 3 najúspešnejšie školy a 3 najlepšie stavebné školy.

Predsedom poroty bol Lukáš Beliančin, člen Komisie BOZP Integrovaného odborového zväzu, ktorý je zároveň autorizovaným bezpečnostným technikom. Dlhoročnou členkou poroty za oblasť pracovného zdravia bola Ľudmila Ondrejková, z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Po prvýkrát boli členmi poroty Peter Belák, ktorý zastupoval Konfederáciu odborových zväzov SR a vedúci odboru BOZP Inšpektorátu práce Nitra, Vladimír Pleva. Posledným členom poroty bol Martin Trnovský, autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej techniky spol. GAJOS Liptovský Mikuláš, ktorý bol aj autorom praktickej časti súťaže.

Výsledky 47. ročníka súťaže žiakov SOŠ v oblasti BOZP

Ocenenia za súťaž jednotlivcov si prevzali títo žiaci:

1. miesto: Aneta Kovaliková (zo Strednej odbornej školy stavebnej Žilina)

2. miesto: Dávid Kramár (zo Strednej odbornej školy technickej Prešov)

3. miesto: Matúš Hronec (zo Strednej odbornej školy stavebnej Žilina)

Ocenenia stredných odborných škôl, ktorých reprezentanti v súčte získali najviac bodov si prevzali:

1. miesto: Stredná odborná škola stavebná Žilina

2. miesto: Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš

3. miesto: Spojená škola Banská Bystrica

Víťazi – jednotlivci, umiestnení na prvých troch miestach získali diplom a hodnotné vecné ceny.

Víťazné školy umiestnené na 2 a 3. mieste získali Diplom IOZ, Ročníkový pohár IOZ a vecné ceny od partnerov súťaže. Víťazná škola získala navyše Putovný pohár IOZ.

Po otvorení súťaže sa k prítomným prihovoril prezident Konfederácie odborových zväzov, Marián Magdoško, vedúci odboru BOZP Inšpektorátu práce Nitra, Vladimír Pleva a ďalší vzácni hostia z partnerských organizácií.

Vďaka partnerovi súťaže, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, boli už po ôsmykrát vyhodnotené a ocenené najlepšie stavebné školy, ktoré získali Ročníkové poháre prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (prvé 3 miesta) a hodnotné ceny. Najlepšou strednou odbornou školou stavebnou sa stala Stredná odborná škola stavebná Žilina, ktorá získala navyše Putovný pohár prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Po druhýkrát získali víťazné školy aj ocenenie Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, a to konkrétne “ Pohár víťaza riaditeľa ŠIOV Skills Slovakia súťaž BOZP 2022“.

Priebeh a výsledky 47. ročníka celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci organizovaný Integrovaným odborovým zväzom v plnej miere naplnil podstatnú myšlienku a cieľ súťaže, a to prehlbovanie, získavanie a osvojovanie zásad ochrany vlastného zdravia, ale aj zdravia budúcich kolegov v pracovnom procese u mladých ľudí pripravujúcich sa na budúce povolanie.

Aj tohtoročné celoštátne kolo sa uskutočnilo vďaka súťažiacim žiakom a stredným odborným školám, ktoré zorganizovali vo svojich školách školské kolá a vytvorili tým podmienky na účasť svojich žiakov. Neodmysliteľnými participátormi súťaže aj v tomto roku boli sociálni partneri, ako aj ďalší partneri odborového zväzu, bez ktorých by sa zväz nevedel zhostiť úlohy organizátora tejto ojedinelej aktivity na Slovensku.