Preskočiť na obsah

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Národný inšpektorát práce (ďalej len „NIP“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na NIP sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon
o informáciách“) a Smernicou NIP na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám. Informácie o postupe pri aplikácii zákona, spôsob zriadenia NIP, jeho právomoci, kompetencie a stručný popis organizačnej štruktúry, prehľad predpisov, podľa ktorých NIP koná
a rozhoduje, sadzobník poplatkov a opravné prostriedky, sú voľne prístupné na webovej stránke NIP a zároveň vo vestibule budovy sídla NIP na Masarykovej 10 v Košiciach.

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska
alebo výkladu právneho predpisu k problému konkrétnej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, sa vybavujú ako poradenstvo a nepodliehajú režimu zákona o informáciách.