Preskočiť na obsah
Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Mgr. Hedviga Machayová, MBA

Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Mgr. Hedviga Machayová, MBA bola menovaná do funkcie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom s účinnosťou od 1. mája 2020. 

ŽIVOTOPIS

Mgr. Hedviga Machayová, MBA

certifikovaný audítor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Profesijná prax

 • od 2018 MAIRO s.r.o., konateľ spoločnosti

technik BOZP, technik OPP

zodpovedná za vedenie spoločnosti, vypracovávanie interných expertných smerníc v spoločnostiach v oblasti BOZP a OPP, zabezpečovanie implementácie bezpečnostných programov v spoločnostiach, auditovanie implementácie bezpečnostných noriem v internom prostredí spoločností, školenia pre kompetentných pracovníkov spoločností, spolupracovala so štátnymi orgánmi na riešeniach bezpečnosti rôznych spoločností

 • od 2008 Sepo spol. s.r.o.

10 rokov pôsobila na pozíciách technik bezpečnosti pri práci a technik požiarnej ochrany

 • od 2019 Kvalifikovaný audítor

zodpovedná za audit, preskúmanie a preverenie uplatnenia smerníc, legislatívy a procesov v spoločnostiach, návrhy nápravných opatrení, analýz a rizík, navrhovanie nápravných opatrení pre top manažment a zodpovedných vlastníkov procesov s cieľom znižovania operačných rizík, hodnotenie efektívnosti a súladu interných kontrolných mechanizmov so zákonnými ustanoveniami a predpismi s požiadavkami na skupinovej úrovni

Kurzy a školenia

 • Kvalifikovaný audítor Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 pre certifikovaný orgán QS Cert
 • Interný audítor Systému manažérstva kvality ISO 9001
 • Audítor Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 so zavádzaním nových noriem
 • Audítor ISO 14001:2015
 • Lektor akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania LEKTOR
 • Technik požiarnej ochrany Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Vzdelanie

 • 2020 – súčasnosť: Doktor of Business Administration, DBA

Collegium humannum – Varšavská univerzita manažmentu

 • 2019 – súčasnosť: magisterské štúdium Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom

 • 2019-2020: Executive Master of Business Adminsitration, MBA

Collegium humannum – Varšavská univerzita manažmentu

 • 2016-2019: bakalárske štúdium Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom

 • 2019-2021: magisterské štúdium Učiteľstvo ekonomických predmetov

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Členstvo v profesijných združeniach

 • Predsedníčka Programu “ Bezpečný podnik ” (2020 – trvá)
 • Predsedníčka koordinačného výboru pre BOZP (2020 – trvá)
 • Zástupkyňa SR / člen SLIC – Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (2020 – trvá)
 • Zástupkyňa SR / člen IALI – Medzinárodná asociácia inšpekcie práce (2020 – trvá)