Ing. Karol Habina

Po ukončení inžinierskeho štúdia na odbore kvality produkcie a bezpečnosti technických systémov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach pôsobil viac ako 20 rokov v súkromnej aj štátnej sfére v rámci činností a pozícií súvisiacich s ochranou práce:

Súkromná sféra

 • Bezpečnostný technik
 • Autorizovaný bezpečnostný technik
 • Technik požiarnej ochrany
 • Súdny znalec v odbore strojárstva
 • Odborný garant BOZP
 • Vedúci oddelenia bezpečnostno-technickej služby
 • Riaditeľ pre stratégiu a rozvoj
 • Výkonný riaditeľ

Štátna sféra

 • Uchádzač o inšpektora práce
 • Inšpektor práce
 • Vedúci odboru inšpekcie práce v oblasti PPV na inšpektoráte práce
 • Vedúci odboru inšpekcie práce v oblasti strojárstvo na inšpektoráte práce
 • Vedúci oddelenia BOZP na inšpektoráte práce
 • Riaditeľ odboru riadenia inšpekcie práce Národného inšpektorátu práce

Iné činnosti

 • Podpredseda riadiaceho výboru programu “Bezpečný podnik”
 • Podpredseda koordinačného výboru pre BOZP
 • Expert v projekte EQUAL/Pracovné podmienky ako determinanty rodovej nerovnosti pri práci (2007 – 2008)
 • Člen Slovenskej akreditačnej rady/poradný orgán Slovenského národného akreditačného orgánu (2009 – 2010)
 • Člen pracovnej skupiny MACHEX (Luxemburg – strojné zariadenia)/zriadené SLIC (Výbor vrchných predstaviteľov IP)
 • Expert EÚ pre BOZP v rámci Twiningového projektu v Záhrebe
 • Člen Slovenskej asociácie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi
 • Člen výkonného výboru Slovenskej asociácie pre BOZP a ochranu pred požiarmi
 • Podpredseda Slovenskej asociácie pre BOZP a ochranu pred požiarmi
 • Člen Spoločnej vízie o.z.
 • Člen Národnej siete BOZP
 • Zástupca SR/náhradný člen SLIC – Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce

Na post generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce nastúpil dňa 1. apríla 2017

Iné činnosti

 • Zástupca SR/člen SLIC – Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce
 • Zástupca SR/člen IALI – Medzinárodná asociácia inšpekcie práce
 • Predseda Národnej siete Európskej agentúry pre BOZP
 • Predseda Programu “Bezpečný podnik”
 • Predseda koordinačného výboru pre BOZP