Preskočiť na obsah
Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M

Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M bola menovaná do funkcie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom s účinnosťou od 1. mája 2020. 

ŽIVOTOPIS

PaedDr. Hedviga Machayová, MBA, LL.M

certifikovaný audítor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Profesijná prax

 • od 2018 MAIRO s.r.o., konateľ spoločnosti

technik BOZP, technik OPP

zodpovedná za vedenie spoločnosti, vypracovávanie interných expertných smerníc v spoločnostiach v oblasti BOZP a OPP, zabezpečovanie implementácie bezpečnostných programov v spoločnostiach, auditovanie implementácie bezpečnostných noriem v internom prostredí spoločností, školenia pre kompetentných pracovníkov spoločností, spolupracovala so štátnymi orgánmi na riešeniach bezpečnosti rôznych spoločností

 • od 2008 Sepo spol. s.r.o.

10 rokov pôsobila na pozíciách technik bezpečnosti pri práci a technik požiarnej ochrany

 • od 2019 Kvalifikovaný audítor

zodpovedná za audit, preskúmanie a preverenie uplatnenia smerníc, legislatívy a procesov v spoločnostiach, návrhy nápravných opatrení, analýz a rizík, navrhovanie nápravných opatrení pre top manažment a zodpovedných vlastníkov procesov s cieľom znižovania operačných rizík, hodnotenie efektívnosti a súladu interných kontrolných mechanizmov so zákonnými ustanoveniami a predpismi s požiadavkami na skupinovej úrovni

Kurzy a školenia

 • Kvalifikovaný audítor Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 pre certifikovaný orgán QS Cert
 • Interný audítor Systému manažérstva kvality ISO 9001
 • Audítor Systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001:2018 so zavádzaním nových noriem
 • Audítor ISO 14001:2015
 • Lektor akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania LEKTOR
 • Technik požiarnej ochrany Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Vzdelanie

 • 2020 – súčasnosť: Doktor of Business Administration, DBA

Collegium humannum – Varšavská univerzita manažmentu

 • 2019 – 2021: magisterské štúdium Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom

 • 2019-2020: Executive Master of Business Adminsitration, MBA

Collegium humannum – Varšavská univerzita manažmentu

 • 2016-2019: bakalárske štúdium Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom

 • 2019-2021: magisterské štúdium Učiteľstvo ekonomických predmetov

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

 • 2020-2022: Učiteľstvo a pedagogické vedy – ukončené rigoróznou skúškou dňa 7. 6. 2022

Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom

Členstvo v profesijných združeniach

 • Predsedníčka Programu “ Bezpečný podnik ” (2020 – trvá)
 • Predsedníčka koordinačného výboru pre BOZP (2020 – trvá)
 • Zástupkyňa SR / člen SLIC – Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (2020 – trvá)
 • Zástupkyňa SR / člen IALI – Medzinárodná asociácia inšpekcie práce (2020 – trvá)