Preskočiť na obsah

Podávanie sťažnosti, predmet sťažnosti, vybavovanie sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“)

Podávanie sťažnosti

Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

 •  sa domáha ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou Národného inšpektorátu práce (ďalej len „NIP“), resp. inšpektorátu práce,
 •  poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti NIP.

Sťažnosť možno podať:

 •  písomne (v listinnej podobe),
 •  elektronickou poštou.

NIP prijíma sťažnosti každý pracovný deň v celom rozsahu pracovného času. Sťažnosť nie je možné podať telefonicky (nie je to ústna sťažnosť, o ktorej sa vyhotoví písomný záznam).
Sťažnosť musí obsahovať tieto povinné náležitosti:

 •  ak ju podáva fyzická osoba – meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa,
 •  ak ju podáva právnická osoba – názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Predmet sťažnosti
Sťažnosť musí byť:

 •  čitateľná a zrozumiteľná,
 •  musí z nej byť jednoznačne určené proti komu smeruje,
 •  na aké nedostatky poukazuje,
 •  čoho sa sťažovateľ domáha,
 •  musí byť sťažovateľom podpísaná.

Podpísaním v elektronickej forme musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.
Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží. O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia orgán verejnej správy písomne upovedomí sťažovateľa do 15 pracovných dní od odloženia. Sťažovateľom sa na účely uvedeného rozumie aj osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby.
Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej podobe, orgán verejnej správy sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.
Vybavovanie sťažnosti
V prípade zistenia nedostatkov týkajúcich sa predmetu sťažnosti, alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, je sťažovateľ NIP písomne vyzvaný na doplnenie sťažnosti v lehote 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy sťažovateľovi – zákonná lehota. Súčasne je poučený, že inak NIP sťažnosť odloží. Sťažovateľ môže v odôvodnených prípadoch písomne požiadať NIP o jej primerané predĺženie. NIP môže určiť v danom termíne novú lehotu.

Ak sťažnosť podáva:

 •  viac sťažovateľov spoločne a neurčí sa v nej, komu z nich sa majú doručovať písomnosti vo vybavovanej veci, všetky odosielané písomnosti sa doručujú tomu sťažovateľovi, ktorý sa v sťažnosti uvádza na prvom mieste a udáva meno, priezvisko, adresu trvalého, resp. prechodného pobytu (resp. názov a sídlo právnickej osoby, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať),
 • zástupca, potom súčasťou sťažnosti musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.

NIP je povinný prešetriť a vybaviť sťažnosť v lehotách určených v § 13 zákona o sťažnostiach:
a) do 60 pracovných dní,
b) ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže generálny riaditeľ NIP predĺžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní na základe predloženej písomnej žiadosti.
Predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti NIP oznámi sťažovateľovi bezodkladne, písomne a s uvedením dôvodu.
NIP môže v nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží. V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

Podávanie, predmet a vybavovanie podnetov a oznámení

Podnetom sa rozumie podanie zamestnanca, resp. zamestnancov, ktorí sú poškodení porušovaním povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o inšpekcii práce“), ako aj zástupcov zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 Zákonníka práce zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov (§ 150 ods. 2 Zákonníka práce). Podnetom je aj podanie bývalého zamestnanca, ktorý ho podá do jedného mesiaca po skončení pracovného pomeru.
Pokiaľ podanie nenapĺňa znaky podnetu, resp. oznámenia, toto podanie inšpektorát práce nevybavuje, v prípade potreby ho postúpi vecne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie, o čom informuje podávateľa.
Podnet možno podať:

 •  písomne,
 •  ústne do záznamu,
 •  faxom,
 •  elektronickou poštou.

Z podnetu, resp. oznámenia, musí byť zrejmé, akej veci sa týka a proti komu smeruje.

Oznámením sa rozumie podanie ostatných bývalých zamestnancov a iných osôb (právnických alebo fyzických), ktorým oznamujú inšpektorátu práce podozrenie z porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov – § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce.

Oznámením tretej osoby sa rozumie podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nie je vecne a osobne dotknutá vo vzťahu k predmetu inšpekcie práce. Tiež je ním podanie, v ktorom podávateľ nepreukáže existenciu pracovnoprávneho vzťahu.
Ak z podnetu, resp. oznámenia nie je jednoznačne zrejmé akej veci sa týka, inšpektorát práce vyzve podávateľa podnetu, oznámenia, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplný alebo nejasný podnet, oznámenie doplnil alebo spresnil. Ak podávateľ podnetu alebo oznámenia napriek výzve inšpektora práce v určenej lehote podnet nedoplní a vo vybavovaní podnetu, oznámenia nemožno pre tento nedostatok pokračovať, inšpektor práce podnet alebo oznámenie odloží.

Anonymné oznámenie je podanie, v ktorom podávateľ neuvádza svoje meno, priezvisko a poštovú adresu (právnická osoba svoj názov a sídlo). O šetrení anonymných oznámení rozhoduje hlavný inšpektor práce na základe posúdenia závažnosti predmetu oznámenia.
V prípade anonymného oznámenia doručeného e-mailom bude zaslaná všeobecná informácia o doručení podania na inšpektorát práce, spolu s informáciou o tom, že toto podanie sa považuje za anonymné, čo je anonymné podanie ako aj informácia, že z uvedeného dôvodu nebudú ďalšie informácie poskytnuté.

Ak sa inšpekcia práce vykonáva na podnet, nesmie sa zverejniť skutočnosť, že výkon inšpekcie práce je iniciovaný podnetom, ani meno osoby alebo názov subjektu, ktorý dal podnet.
Všetky oznámenia budú vybavené v zásade v lehote do 60 dní od ich doručenia, o predĺžení lehoty na 90 dní písomne rozhodne vedúci a v odôvodnených prípadoch o predĺžení nad 90 dní rozhodne písomne hlavný inšpektor práce.

Pri podnetoch v zmysle § 150 ods. 2 Zákonníka práce v rozsahu podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii práce vykoná inšpektorát práce inšpekciu práce v lehote 30 dní od doručenia podnetu na miestne príslušný inšpektorát práce, v odôvodnených prípadoch do 60 dní od doručenia podnetu a ak nemožno vzhľadom na povahu veci inšpekciu práce vykonať ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť Národný inšpektorát práce. Inšpektorát práce je povinný o predĺžení lehoty, dôvode jej predĺženia a o výsledku inšpekcie práce bezodkladne informovať osobu, ktorá podnet podala. Z podnetu musí byť zrejmé, že ho podal zamestnanec alebo zástupca zamestnancov subjektu, voči ktorému smeruje obsah podnetu, ak to nie je zrejmé, sú dodržiavané lehoty v predchádzajúcom odseku.

Podanie podnetu v skratke

Podanie podnetu, resp. oznámenia môže byť realizované písomnou formou prostredníctvom pošty, mailu, faxu, osobne na podateľni, poprípade telefonicky do záznamu.
Pokiaľ chcete podať podnet, resp. oznámenie na zamestnávateľa, v podaní je potrebné uviesť:
– vaše meno, priezvisko a adresu bydliska (pokiaľ chcete podanie poslať anonymne, tak tento bod neuvediete, ale v tom prípade nebudete informovaný o výsledku inšpekcie práce, taktiež šetrenie anonymných podaní je na posúdení hlavného inšpektora práce),
presná adresa firmy, resp. zamestnávateľa (u ktorého dochádza k porušovaniu predpisov),
čo podľa Vás je vo firme porušované (napr. pracovnoprávne predpisy alebo predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, čo najpresnejšie špecifikovať).
Podnet, resp. oznámenie je možné zaslať na miestne príslušný krajský inšpektorát práce (podľa miesta prevádzky zamestnávateľa), prípadne aj na NIP.