Okruhy otázok na ústnu časť skúšky ABT

Národný inšpektorát práce zverejňuje okruh otázok na ústnu časť skúšky autorizovaného bezpečnostného technika. Otázky sú členené do troch okruhov. Z každého okruhu žiadateľ pri skúške odpovedá na jednu otázku. Použité skratky: zákon č. 124/2006 Z. z. - zákon č. 124/2006 Z. z. ...čítať ďalej

Autorizovaný BT

Podmienky sú stanovené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.), konkrétne v ustanovení § 24 v nadväznosti ...čítať ďalej