Správa o stave ochrany práce za rok 2018

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2018 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 112 zameranej na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach pohonných hmôt bolo preverenie dodržiavania ustanovení Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní . V oblasti pracovnoprávnych vzťahov inšpektori práce kontrolovali ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú dodržiavanie ...čítať ďalej

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave cestovnými kanceláriami

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 114 bolo preverenie dodržiavania povinností zamestnávateľov prevádzkujúcich cestovné kancelárie v oblasti dodržiavania vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa najmä pracovného času, odpočinku a minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Rovnako bola predmetom previerok kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľov v oblasti poskytovania ...čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2017

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2017 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Kontrola zastretých pracovnoprávnych vzťahov v poisťovniach a stavebných sporiteľniach

Inšpektori práce v priebehu prvého štvrťroka roku 2017 zrealizovali mimoriadnu celoslovenskú kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancami vykonávajúcimi finančné sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia, ktorí vykonávajú závislú prácu, pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Súčasťou previerok bola aj kontrola dodržiavania ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach v roku 2017

V roku 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená plánovaná celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach. Cieľom celoslovenskej úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ...čítať ďalej

Inšpekcia práce pri prevádzke na zimných štadiónoch a v športových halách v roku 2017

Do plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce bola v roku 2017 zaradená úloha s cieľom zistenia stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v podnikateľských subjektoch so zameraním na prevádzkovanie zimných štadiónov a športových hál. Inšpekcia práce bola ...čítať ďalej