Správa o stave ochrany práce za rok 2017

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2017 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Kontrola zastretých pracovnoprávnych vzťahov v poisťovniach a stavebných sporiteľniach

Inšpektori práce v priebehu prvého štvrťroka roku 2017 zrealizovali mimoriadnu celoslovenskú kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancami vykonávajúcimi finančné sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia, ktorí vykonávajú závislú prácu, pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Súčasťou previerok bola aj kontrola dodržiavania ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania pracovných podmienok zamestnávania zamestnancov vykonávajúcich povolanie lekár

V období mesiacov september a október 2017 vykonali inšpektori práce mimoriadne previerky zamerané na kontrolu dodržiavania podmienok zamestnávania zamestnancov- poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávajúcich povolanie lekár. Cieľom úlohy bola kontrola, či poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú uzatvorený pracovný pomer so zamestnancami, ktorí vykonávajú ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania zákazu prijať prácu alebo službu

Inšpektori práce vykonávali celoslovenské previerky zamerané na kontrolu dodržiavania zákazu prijať prácu alebo službu v nadväznosti na ustanovenia pracovnoprávnych predpisov upravujúcich vyslanie zamestnancov počas celého roka 2017. Cieľom celoslovenskej úlohy bolo zistenie prípadov, kedy pri cezhraničnom poskytovaní služieb alebo pri cezhraničnej ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach v roku 2017

V roku 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená plánovaná celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach. Cieľom celoslovenskej úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ...čítať ďalej

Inšpekcia práce pri prevádzke na zimných štadiónoch a v športových halách v roku 2017

Do plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce bola v roku 2017 zaradená úloha s cieľom zistenia stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v podnikateľských subjektoch so zameraním na prevádzkovanie zimných štadiónov a športových hál. Inšpekcia práce bola ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania povinností subjektov vykonávajúcich oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov riadiacich motorové vozidlá zamestnávateľa v roku 2017

V období od 20. 10. 2017 do 24. 11. 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená mimoriadna celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce skupiny 01 bodu 01.1 pre ...čítať ďalej