Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 112 zameranej na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov na čerpacích staniciach pohonných hmôt bolo preverenie dodržiavania ustanovení Zákonníka práce a zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní . V oblasti pracovnoprávnych vzťahov inšpektori práce kontrolovali ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú dodržiavanie ...čítať ďalej

Dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a sociálnej legislatívy v doprave cestovnými kanceláriami

Cieľom celoslovenskej úlohy č. 18 114 bolo preverenie dodržiavania povinností zamestnávateľov prevádzkujúcich cestovné kancelárie v oblasti dodržiavania vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa najmä pracovného času, odpočinku a minimálnych mzdových nárokov zamestnancov. Rovnako bola predmetom previerok kontrola dodržiavania povinnosti zamestnávateľov v oblasti poskytovania ...čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce za rok 2017

Národný inšpektorát práce predkladá MPSVR SR Správu o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za predchádzajúci kalendárny rok do troch mesiacov po jeho skončení. Táto správa za rok 2017 hodnotí stav ochrany práce ...čítať ďalej

Kontrola zastretých pracovnoprávnych vzťahov v poisťovniach a stavebných sporiteľniach

Inšpektori práce v priebehu prvého štvrťroka roku 2017 zrealizovali mimoriadnu celoslovenskú kontrolu dodržiavania povinností zamestnávateľa uzatvoriť so zamestnancami vykonávajúcimi finančné sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva a stavebného sporenia, ktorí vykonávajú závislú prácu, pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce. Súčasťou previerok bola aj kontrola dodržiavania ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach v roku 2017

V roku 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená plánovaná celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania BOZP v zdravotníckych zariadeniach. Cieľom celoslovenskej úlohy bolo zistenie stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ...čítať ďalej

Inšpekcia práce pri prevádzke na zimných štadiónoch a v športových halách v roku 2017

Do plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce bola v roku 2017 zaradená úloha s cieľom zistenia stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v podnikateľských subjektoch so zameraním na prevádzkovanie zimných štadiónov a športových hál. Inšpekcia práce bola ...čítať ďalej

Kontrola dodržiavania povinností subjektov vykonávajúcich oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov riadiacich motorové vozidlá zamestnávateľa v roku 2017

V období od 20. 10. 2017 do 24. 11. 2017 bola Národným inšpektorátom práce (ďalej „NIP“) stanovená mimoriadna celoslovenská úloha zameraná na kontrolu dodržiavania povinností subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce skupiny 01 bodu 01.1 pre ...čítať ďalej