Preskočiť na obsah

Informácia o preventívnych a ochranných službách pre začínajúcich zamestnávateľov

Začínate podnikať? Stali ste sa živnostníkom alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby? V prípade, že ste fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ale nie je zamestnávateľom (SZČO), sú vaše povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) jednoduchšie. Napriek tomu aj vy musíte primerane dodržiavať požiadavky právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Za BOZP zodpovedáte sami sebe a pracovný úraz spôsobený vašou nepozornosťou alebo podceňovaním požiadaviek BOZP vám môže spôsobiť i ekonomické problémy. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať práci na tzv. spoločných pracoviskách, na ktorých pracujú aj zamestnanci iných firiem, či iní živnostníci, pričom otázky týkajúce sa spolupráce, koordinácie a informovanosti v oblasti BOZP sa dohadujú písomne. Písomné dohody musia obsahovať vymedzenie zodpovednosti jednotlivých zamestnávateľov a fyzických osôb – podnikateľov za prípravu a vykonanie preventívnych a ochranných opatrení. Uzavreté dohody majú obsahovať otázky týkajúce sa napr. zabezpečenia pracovísk alebo nebezpečných pracovných priestorov, používania strojov a zariadení, označenia a zabezpečenia zdrojov ohrozenia, udržiavanie poriadku a pod.

Fyzická osoba – podnikateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu sa stáva zamestnávateľom. Ako zamestnávateľ ste povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku, bezpečných pracovných postupov a zároveň ste povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou.

Ak činnosť chcete vykonávať prostredníctvom zamestnancov, poradíme vám, načo ako zamestnávateľ musíte pamätať pri zabezpečení preventívnych a ochranných služieb.

Každý zamestnávateľ sa musí riadiť zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“). Zamestnávatelia musia vytvoriť podmienky na splnenie ochrany zamestnancov, čím sa vlastne sami chránia pred prípadnými následkami porušovania pravidiel BOZP. Základnými podmienkami na zaistenie BOZP sa rozumejú minimálne požiadavky, ktoré sú platné rovnako pre všetkých zamestnávateľov.

BOZP je neodmysliteľnou súčasťou kvality pracovného procesu vo všetkých odvetviach činnosti výrobnej a nevýrobnej sféry, ktorá je pestrá, zložitá a náročná oblasť činností, ktoré je zamestnávateľ zo zákona č. 124/2006 Z. z. povinný vykonávať.

V rámci prevencie zamestnávateľ musí vykonať všetko preto, aby nedošlo k nežiadúcej udalosti a musí sa pripraviť na to, čo bude robiť, ak k udalosti dôjde. Povinnosťou zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia je:

  • vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky na ochranu života a zdravia zamestnancov v prípade mimoriadnych udalostí, vrátane požiarov a na poskytnutie prvej pomoci,
  • určiť postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia, vrátane poskytnutia prvej pomoci,
  • na účel prvej pomoci vybaviť pracoviská prostriedkami prvej pomoci, určiť a odborne spôsobilými osobami vyškoliť zamestnancov na vykonávanie záchranných prác a evakuácie a na poskytnutie prvej pomoci.

Zákonom č. 124/2006 Z. z. sa upravujú preventívne a ochranné služby na organizovanie a vykonávanie odborných úloh pri zaisťovaní BOZP. Zákon č. 124/2006 Z. z. podrobne upravil problematiku ich zriadenia, vecnú pôsobnosť a súvisiace vzťahy.

Každá fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ako aj právnická osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, musí mať, okrem iných, zabezpečené aj preventívne a ochranné služby.

Preventívne a ochranné služby, ktorými je aj bezpečnostnotechnická služba (ďalej „BTS“) sú v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktorý je povinný ich zabezpečiť pre všetkých zamestnancov a ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní BOZP, predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

Úlohou BTS je poskytovanie poradenských služieb pri zaisťovaní BOZP zamestnávateľovi v zákonom definovaných oblastiach (ust. § 22 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.), pričom ale povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a ani jeho zodpovednosť za zaistenie BOZP zriadením BTS nie sú dotknuté, a to nielen v prípade, ak sú vykonávané vlastnými odbornými zamestnancami, ale aj v prípade ich výkonu dodávateľským spôsobom.

BTS v rámci zaisťovania BOZP zabezpečuje u zamestnávateľa realizáciu príslušných preventívnych, ochranných a odborných úloh na ochranu života a zdravia osôb na jeho pracoviskách, t. j. vykonáva odborné činnosti spočívajúce v zaisťovaní BOZP, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

BTS sleduje nielen záujmy ochrany zamestnancov, ale svojou činnosťou bezprostredne a výrazné prispieva k bezporuchovej prevádzke, k minimalizovaniu vzniku pracovných úrazov a strát spôsobených pracovnými úrazmi, tzn. v konečnom dôsledku chráni záujmy zamestnávateľa.

BTS, či už sú vykonávané vlastnými odbornými zamestnancami zamestnávateľa alebo dodávateľským spôsobom, t. j. osobami oprávnenými na výkon BTS, plnia úlohy BTS v úzkej spolupráci s komisiou BOZP, so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť, ako aj s príslušnými odbornými útvarmi zamestnávateľa. Aj zamestnávateľ a zamestnanci majú informovať BTS a odborných zamestnancov, ktorí plnia ich úlohy, o všetkých skutočnostiach aj možných okolnostiach týkajúcich sa práce, pracovného prostredia a BOZP, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov.

BTS v záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k BOZP. Odborní zamestnanci zabezpečujú a koordinujú činnosti zamestnávateľa, ktorými sa zabezpečia jeho všeobecné povinnosti v zmysle platných právnych predpisov, a to:

  • vykonávanie opatrení so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
  • zlepšovanie pracovných podmienok a ich prispôsobovanie zamestnancom, zohľadňovanie pritom meniacich sa skutočných a predvídateľných okolností a dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov,
  • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizík a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
  • zabezpečovanie, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovanie potrebnej údržby a opravy,
  • zabezpečovanie, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
  • ďalšie povinnosti v zmysle ust. § 6 zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávnenie NIP na vykonávanie BTS sa v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. nevyžaduje, ak výkon BTS vykonávajú interní zamestnanci zamestnávateľa (pre vlastných zamestnancov).

Na vykonávanie BTS je zamestnávateľ povinný určiť dostatočný počet (jedného alebo viacerých) vlastných odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (nie dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). BTS u zamestnávateľa vykonávajú odborní zamestnanci s odbornou spôsobilosťou bezpečnostného technika (ďalej „BT“) a autorizovaného bezpečnostného technika (ďalej „ABT“) a podľa potreby aj iní odborníci na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti BOZP (§22 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z.). Ak zamestnávateľ vykonáva BTS vlastnými odbornými zamestnancami, musí byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami.

Úlohy BTS u zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností (ďalej „SK NACE“) je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. samostatne vykonáva ABT a odborné úlohy BTS u tohto zamestnávateľa môže BT vykonávať len pod dozorom ABT (§ 22 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z.). Zákon č. 124/2006 Z. z. v § 22 ods. 5 ustanovil možné kumulovanie funkcie BT alebo ABT s obdobnými pracovnými pozíciami, napr. z oblasti ochrany pred požiarmi, životného prostredia a pod., nakoľko nevhodná kumulácia BT alebo ABT má negatívny vplyv na dobré fungovanie zaistenia BOZP u zamestnávateľa.

Zamestnávateľ, ktorým je fyzická osoba, alebo štatutárny orgán zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, môže na svojich pracoviskách osobne vykonávať odborné úlohy BT alebo ABT, ak je na ich plnenie odborne spôsobilý podľa § 22 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. a zamestnáva menej ako 5 zamestnancov (ak jeho kód podľa SK NACE je uvedený v prílohe č. 1) alebo zamestnáva menej ako 19 zamestnancov (ak jeho kód podľa SK NACE nie je uvedený v prílohe č. 1).

Fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba, ktorá chce BTS poskytovať dodávateľským spôsobom musí mať na túto činnosť vydané oprávnenie NIP. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, ak je BT alebo ABT, je oprávnená osobne vykonávať BTS dodávateľským spôsobom bez tohto oprávnenia (§ 21 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z.), t. j. SZČO so zapísaným predmetom BT, ABT v živnostenskom oprávnení.

Prevádzkovanie BTS podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je viazanou živnosťou.

Počet odborných zamestnancov súvisí s viacerými činiteľmi, ktoré sú podmienené charakterom konkrétnej firmy. Počet odborne spôsobilých osôb, ktorý je potrebný na plnenie všetkých úloh zamestnávateľa v oblasti BOZP sa musí odvíjať najmä od veľkosti podniku, charakteru zabezpečovaných činností, zložitosti a rozsahu technologických zariadení a pracovných procesov, stavu pracovného prostredia, nebezpečenstva a ohrozenia a stavu pracovných prostriedkov.

Povinnosť zmluvne dohodnúť vykonávanie BTS dodávateľským spôsobom s jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon BTS, musí zamestnávateľ splniť vtedy, ak so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov. Potrebnú kapacitu odborných zamestnancov na výkon BTS je možné takto zabezpečiť úplne, ak zamestnávateľ nemá žiadneho vlastného odborného zamestnanca alebo čiastočne, ak dodávateľským spôsobom len doplňuje nedostatočný počet vlastných odborných zamestnancov.

Na to, aby mohol vlastný odborný zamestnanec, resp. dodávateľsky dohodnutá externá osoba oprávnená na výkon BTS plniť odborné úlohy pri zaisťovaní BOZP, je úlohou zamestnávateľa podľa ust. § 21 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. poskytnúť takémuto zamestnancovi, resp. osobe oprávnenej na výkon BTS dostatočný čas, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení, tzn. aby bolo zaručené efektívne a účinné organizovanie a vykonávanie odborných úloh súvisiacich so zaisťovaním BOZP, predovšetkým s prevenciou rizík a ochranou pred nimi.

Osoby oprávnené na výkon BTS nemôžu na základe oprávnenia BTS vykonávať aj výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (ďalej „VaVZ“) zamestnancov zamestnávateľa – odberateľa. Fyzická osoba a právnická osoba môžu dodávateľským spôsobom organizovať a vykonávať VaVZ v zmysle ust. § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. len na základe oprávnenia vydaného NIP.