Preskočiť na obsah

Workshop pre odborníkov z praxe

Pod záštitou Európskeho orgánu práce (ELA) sa v dňoch 16. – 17. 5. 2024 v Belej pri Žiline konal prvý workshop pre odborníkov z praxe v oblasti pracovnej mobility. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností a poznatkov orgánov pôsobiacich v oblasti pracovnej mobility na ...čítať ďalej

Deň skúšobníctva 2024

Dňa 16.05.2024 sa v Bratislave uskutočnila odborná konferencia Deň skúšobníctva 2024, ktorú zorganizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR). Zazneli na nej aktuálne informácie z oblasti posudzovania zhody, technickej normalizácie, metrológie, kvality, akreditácie, trhového dohľadu či informácie o ...čítať ďalej

Stretnutie predstaviteľov inšpekcie práce V4

Zástupcovia Národného inšpektorátu práce sa v dňoch 14. a 15. mája 2024 zúčastnili na stretnutí predstaviteľov inšpekcie práce krajín V4 v Opave v Českej republike. Témou stretnutia bolo okrem iných problémov aj reťazenie dodávky pracovnej sily a jej dopady na ...čítať ďalej

Spoločne proti karcinogénom na pracovisku

Riaditeľka odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Národného inšpektorátu práce Mgr. Katarína Timková sa v dňoch 7. a 8. mája zúčastnila na 85. plenárnom zasadnutí Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) v belgickom Bruseli. Hlavnou témou zasadnutia bola Sociálna ...čítať ďalej

1. september už nie je dňom pracovného pokoja

1. januára 2024 nadobudol účinnosť zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Uvedeným zákonom boli novelizované, okrem iných právnych predpisov, aj zákon o štátnych sviatkoch a Zákonník práce. Prijaté zmeny ...čítať ďalej

Ako používať nástroje OiRA na online posudzovanie rizík?

Dôkladné posudzovanie rizík je jedným z kľúčov k budovaniu zdravých pracovísk. O inovatívnych metódach v posudzovaní rizík preto bola reč aj na seminári, ktorý zorganizoval Národný inšpektorát práce ako Národné kontaktné miesto Európskej agentúry pre BOZP (EU-OSHA) v spolupráci s ...čítať ďalej

Výsledky kontrol v oblasti BOZP z plánu hlavných úloh z roku 2023

V roku 2023 bolo naplánovaných a realizovaných pre oblasť BOZP celkovo 7 hlavných celoslovenských úloh, ktorým bola venovaná prioritná pozornosť. Úlohy boli zamerané hlavne na kontrolu dodržiavania predpisov v oblasti BOZP, sociálnej legislatívy v doprave, prevencii závažných priemyselných havárií, kontrole dodržiavania predpisov v oblasti BOZP ...čítať ďalej