Európska kampaň SLIC na roky 2017 – 2019 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci agentúrnych zamestnancov a vyslaných zamestnancov

V poslednom desaťročí bol v Európskej únii zaznamenaný nárast zamestnávania formou dočasného pridelenia k užívateľským zamestnávateľom. S tým súvisí aj nárast pracovných úrazov dočasne pridelených zamestnancov. Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) organizuje túto kampaň v rokoch 2017 a 2018. Kampaň pozostáva z dvoch častí: propagačnej a inšpekčnej. ...čítať ďalej

Bezpečné používanie strojov

Stroje, vrátane zdvíhadiel, dopravníkov a podobných zariadení, sú podľa oficiálnych štatistík zdrojom až 25 % všetkých závažných pracovných úrazov. S cieľom predchádzať pracovným úrazom a nesprávnej praxi pri používaní strojov a zariadení bola vydaná príručka, ktorá poskytuje prehľad najčastejších nedostatkov v dodržiavaní BOZP pri ...čítať ďalej

Príručka pre začínajúceho podnikateľa

Príručka dáva návod ako dosiahnuť riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov a ostatných predpisov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Príručka obsahuje aj stručný prehľad súvisiacich právnych predpisov, informáciu o forme poskytovania poradenstva a kontakty na inšpektoráty ...čítať ďalej

Publikácia tematického dňa SLIC

Národný inšpektorát práce vydal v súvislosti s organizáciou tematického dňa Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) zborník, ktorý obsahuje program podujatia, prezentácie slovenských aj  zahraničných zástupcov inšpekcie práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sociálnych partnerov, Kliniky pracovného lekárstva, zástupkyne ...čítať ďalej

Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to

Národný inšpektorát práce v spolupráci s Transparency International Slovensko vydal praktický manuál pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti (whistleblowerov). Manuál informuje o možnostiach právnej ochrany oznamovateľov a poskytuje praktické rady, ako pri oznámení nekalej praktiky postupovať.

Letáky z edície Pravidlá dobrej praxe

Národný inšpektorát práce vydal letáky z tradičnej edície Pravidlá dobrej praxe. Spomenuté publikácie sú určené tak zamestnávateľom ako aj zamestnancom, za účelom oboznámenia sa so základnými informáciami v danej oblasti. Stručne a výstižne vysvetľujú konkrétne pojmy, právne predpisy, či povinnosti ...čítať ďalej

Najčastejšie priestupky zamestnávateľov

Národný inšpektorát práce participoval na príprave príručky, ktorej cieľom je pomôcť zamestnávateľom, ale aj zamestnancom orientovať sa v pracovnom práve. Zámerom jednotlivých kapitol je priblížiť zamestnávateľom legislatívny rámec za účelom jeho poznania a aplikovania v praxi tak, aby k porušovaniu ...čítať ďalej

Organizácia pracovného času v doprave

Národný inšpektorát práce vydal leták na pomoc profesionálnym vodičom ako aj ich zamestnávateľom pre jednoduchšie pochopenie problematiky sociálnej legislatívy v doprave resp. pracovného času vodičov a s ním spojených povinností. Obsahuje v prehľadnej forme základné informácie, ktoré pomôžu správne sa ...čítať ďalej

Národný inšpektorát práce vydal súbor informačných letákov

Košice 21.novembra - Národný inšpektorát práce vydal na pomoc hlavne malým a stredným podnikateľom súbor letákov, ktoré jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú vybranú problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a  pracovnoprávnych vzťahov (ďalej PPV). Leták "Bezpečný podnik", ...čítať ďalej

Kampaň nebezpečné chemické faktory

"Pracovná skupina SLIC pre chemické faktory", v ktorej boli aj zamestnanci NIP, vypracovala príručky určené malým a stredným subjektom (s počtom zamestnancov do 50). Cieľom týchto príručiek je pomôcť implementovať do praxe požiadavky predpisov v oblasti nebezpečných chemických faktorov, medzi ...čítať ďalej