Nová príručka BOZP na stavenisku I.

Národný inšpektorát práce a spoločnosť STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., ktorá je držiteľom osvedčenia Bezpečný podnik, pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku Pravidlá dobrej praxe / BOZP na stavenisku I. zameranú na problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku. ...čítať ďalej

Národný inšpektorát práce vydal dva nové letáky

Dva nové letáky s názvom Pracuj legálne a Pracuj bezpečne sú k dispozícii na facebooku a teraz už aj na webovom sídle NIP. Obsahujú základné informácie z predmetných oblastí v prehľadnej a pútavej forme.

Pracovné úrazy v kocke

Nová brožúra, ktorú vydal Národný inšpektorát práce, pomôže zamestnancom i zamestnávateľom zorientovať sa v problematike pracovných úrazov.

Materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti BOZP poskytnuté spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s.

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. poskytla na základe žiadosti o sprístupnenie propagačných a osvetových materiálov Národnému inšpektorátu práce (NIP) materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Materiály využité v minulosti pre zvýšenie prevencie a osvety v oblasti ...čítať ďalej

Materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti BOZP poskytnuté spoločnosťou Slovenské elektrárne, a. s.

Spoločnosť Slovenské elektrárne a. s. poskytli Národnému inšpektorátu práce (NIP) na základe žiadosti o sprístupnenie propagačných a osvetových materiálov materiály slúžiace na zvýšenie prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) v špecifickom prostredí elektrárne. Spoločnosť Slovenské elektrárne a. s. ...čítať ďalej

Žiadosť o sprístupnenie propagačných a osvetových materiálov

Inšpekcia práce sa ako súčasť verejnej správy usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov ako aj širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. ...čítať ďalej

Európska kampaň SLIC na roky 2017 – 2019 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci agentúrnych zamestnancov a vyslaných zamestnancov

V poslednom desaťročí bol v Európskej únii zaznamenaný nárast zamestnávania formou dočasného pridelenia k užívateľským zamestnávateľom. S tým súvisí aj nárast pracovných úrazov dočasne pridelených zamestnancov. Výbor vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC) organizuje túto kampaň v rokoch 2017 a 2018. Kampaň pozostáva z dvoch častí: propagačnej a inšpekčnej. ...čítať ďalej

Bezpečné používanie strojov

Stroje, vrátane zdvíhadiel, dopravníkov a podobných zariadení, sú podľa oficiálnych štatistík zdrojom až 25 % všetkých závažných pracovných úrazov. S cieľom predchádzať pracovným úrazom a nesprávnej praxi pri používaní strojov a zariadení bola vydaná príručka, ktorá poskytuje prehľad najčastejších nedostatkov v dodržiavaní BOZP pri ...čítať ďalej

Príručka pre začínajúceho podnikateľa

Príručka dáva návod ako dosiahnuť riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky právnych predpisov a ostatných predpisov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Príručka obsahuje aj stručný prehľad súvisiacich právnych predpisov, informáciu o forme poskytovania poradenstva a kontakty na inšpektoráty ...čítať ďalej