Preskočiť na obsah

Vzhľadom na vysoký počet oznámení subjektov oprávnených na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce (ďalej VaVZ) o doplnení elektronickej audiovizuálnej formy vzdelávania a overovania odborných vedomostí – videokonferencia, videohovor a pod. do vzorových projektov VaVZ počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, Národný inšpektorát práce (ďalej NIP) súhlasí s použitím tejto formy VaVZ aj po skončení mimoriadnej situácie.

Osoby oprávnené na VaVZ nemusia danú skutočnosť oznamovať NIP, len sú povinné aktualizovať vzorové projekty VaVZ s doplnením elektronickej audiovizuálnej komunikácie medzi formy vzdelávania a zároveň s doplnením overovania odborných vedomostí formou ústnej skúšky o elektronickú audiovizuálnu formu vzdelávania.

Pri činnostiach 01.2 až 10.3 je možné túto formu použiť len na všeobecné požiadavky a osobitné požiadavky pre teoretickú časť VaVZ. Na praktické požiadavky VaVZ a praktickú časť overenia odborných vedomostí, nemôže byť táto forma VaVZ aplikovaná.

Upozorňujeme, že osoba oprávnená na VaVZ je povinná pri prípadnom výkone inšpekcie práce preukázať účasť fyzických osôb (žiadateľov o vydanie dokladov) na danom vzdelávaní a priebeh overovania ich odborných vedomostí. Namiesto prezenčnej listiny je možné použiť výstup zo softvéru na audiovizuálnu komunikáciu (MS Teams, Zoom a pod.), ktorý musí obsahovať zoznam prihlásených osôb a dobu prihlásenia, resp. iný spôsob preukázania účasti na vzdelávaní. Osoba oprávnená na VaVZ preukáže overovanie odborných vedomostí žiadateľov o vydanie príslušného dokladu formou videonahrávky.