Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce nás utvrdzujú v tom, že zamestnanec, ktorého finančné nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené, nevie, ako postupovať vo veci vymáhania týchto neuspokojených nárokov od zamestnávateľa. Môže sa jednať o nevyplatenú mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť (ďalej len „mzda“).

Podľa § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonníka práce“) sa mzda vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. Podľa § 129 ods. 1 Zákonníka práce mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo inak. Uvedené sa vzťahuje rovnako na všetky zložky príjmu zamestnanca poskytované zamestnávateľom, ak ide o ich splatnosť a výplatu.

Zamestnanec v prípade nevyplatenia niektorého z vyššie uvedených finančných nárokov zamestnávateľom postupuje nasledovne:

1. Vyzve zamestnávateľa doporučeným listom na vyplatenie dlžnej mzdy v určenej lehote.

2. V prípade, ak nároky zamestnanca nebudú v stanovenej lehote uspokojené, zamestnanec vyzve zamestnávateľa na vyplatenie mzdy predžalobnou výzvou, zaslanou doporučeným listom. Predžalobnou výzvou zamestnanec upozorní zamestnávateľa na následky nevyplatenia mzdy – podanie trestného oznámenia, podanie žiadosti o vydanie platobného rozkazu (vymáhanie dlžnej mzdy súdnou cestou), podanie podnetu na príslušný inšpektorát práce.

3. Ak zamestnávateľ dobrovoľne nesplní svoj záväzok ani po doručenej predžalobnej výzve, zamestnanec

 • podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného,
 • podá na súd návrh na vydanie platobného rozkazu.

Pozn.:
Návrhom na začatie konania súdu vo veci vydania platobného rozkazu sa rozumie žaloba podaná na miestne a vecne príslušný súd. Náležitosti písomného podania sú:

 • označenie súdu, ktorému je určený (týmto súdom je prevažne okresný súd v mieste bydliska alebo sídla dlžníka),
 • označenie navrhovateľa (meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve),
 • označenie právneho zástupcu, ak takého navrhovateľ splnomocnil,
 • označenie dlžníka – odporcu, prípadne viacerých odporcov,
 • označenie veci, ktorej sa návrh týka (napr. návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie 1 000,- EUR),
 • pravdivé opísanie všetkých skutočností (údaje o uzatvorení, či porušení zmluvy, výzve k zaplateniu, splátkach atď.),
 • označenie dôkazov, ktoré vyššie uvedené skutočnosti potvrdzujú (napr. výzvy a pod.),
 • návrh na znenie petitu (návrh, ako má súd v danej veci rozhodnúť),
 • dátum,
 • vlastnoručný podpis.

Platobný rozkaz musí byť vyhotovený v počte odpovedajúcom počtu odporcov navýšenom o jedno vyhotovenie pre súd. To isté platí tiež pre listinné dôkazy, jasne špecifikované a priložené k návrhu.

Aby súd vydal platobný rozkaz, je potrebné splniť podmienky stanovené Občianskym súdnym poriadkom:
a) navrhovateľ predloží spolu s návrhom na začatie konania návrh platobného rozkazu na tlačive uverejnenom Ministerstvom spravodlivosti SR na jeho webovom sídle,
b) splniť zákonom ustanovené podmienky,
c) zaplatiť súdny poplatok.

Podľa § 172 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

V prípade sporu o zaplatenie peňažnej čiastky je hodnota súdneho poplatku6 % z hodnoty sporu (minimálne však 16,50 EUR, maximálne 16 596,50 EUR), nie však z hodnoty príslušenstva. Ak zamestnancovi zamestnávateľ (odporca) dlží 1 000,- EUR na mzde a ďalších 500,- EUR na úrokoch, súdny poplatok vo výške 6 % sa platí zo sumy 1 000,- EUR.

Pokiaľ sa zamestnanec (navrhovateľ) nachádza v zlej finančnej situácii a na úhradu súdneho poplatku nemá finančné prostriedky (napr. ak jeho neuspokojené nároky sú vo vysokej sume a súdny poplatok je z tohto dôvodu vysoký), zákon pripúšťa možnosť oslobodenia od súdneho poplatku, ak o to navrhovateľ požiada, a ak spĺňa nasledujúce podmienky:

 • jeho osobné a majetkové pomery to odôvodňujú,
 • nejedná sa o svojvoľné uplatňovanie či bránenie práva,
 • nejedná sa o bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

Ak sú všetky uvedené podmienky splnené, súd môže oslobodiť navrhovateľa od platenia súdneho poplatku úplne alebo čiastočne.

Voči platobnému rozkazu je možné podať odpor do 15 dní od doručenia platobného rozkazu, pričom pre dodržanie lehoty stačí odpor podať na pošte v posledný z 15 dní.

4. Zamestnanec má podľa § 150 ods. 2 Zákonníka práce právo podať podnet na príslušnom inšpektoráte práce. V zmysle zákonných oprávnení však inšpektorát práce nemá oprávnenie vymôcť zamestnancovi dlžnú mzdu. Inšpektorát práce je oprávnený nariadiť zamestnávateľovi odstrániť zistené porušenie zákona, prípadne mu uložiť za porušenie zákonnej povinnosti pokutu.

Podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel.

Vzory výzvy na vyplatenie mzdy, predžalobnej výzvy, trestného oznámenia a okamžitého skončenia pracovného pomeru sú uvedené v prílohách.

Vzor platobného rozkazu nájdete na https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Platobne-rozkazy.aspx.

Postup vo veci podania podnetu zamestnancom, ktorý je poškodený porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, je uvedený článku Definícia pojmov, pod záložkou Sťažnosti a podnety.