Preskočiť na obsah

Novelou Zákonníka práce zákonom č. 350/2022 Z. z. sa s účinnosťou od 1. novembra 2022 menia pravidlá týkajúce sa zamestnávania na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Novela je transpozíciou
• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a
• smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Jedným zo základných cieľov smernice EÚ 2019/1152 je zvýšenie transparentnosti a predvídateľnosti práce osobitne v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, kde je organizácia práce úplne alebo prevažne nepredvídateľná.

S prihliadnutím na uvedený cieľ Zákonník práce s účinnosťou od 1. novembra 2022 ustanovuje, že na pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, pri ktorých priemerný týždenný pracovný čas presiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov, sa primerane vzťahujú ustanovenia upravujúce náležitosti pracovnej zmluvy a informačné povinnosti zamestnávateľa o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania zamestnancov v pracovnom pomere. Doba na poskytnutie informácií (do siedmich dní, resp. do štyroch týždňov) začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom došlo k presiahnutiu pracovného času podľa predchádzajúcej vety.

Za účelom zaistenia minimálnej predvídateľnosti práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi pri uzatvorení dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov alebo dohody o pracovnej činnosti písomnú informáciu o
a.) dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce,
b.) lehote, v ktorej má byť zamestnanec informovaný o výkone práce pred jej začiatkom, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 hodín.

Zákonník práce ustanovuje povinnosť zamestnávateľa pri zmene oznámených údajov poskytnúť zamestnancovi písomnú informáciu o zmenených údajoch najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti zmeny.

Informáciu zamestnávateľ poskytuje v listinnej podobe. Zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť aj v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí.

Ak zamestnávateľ bude požadovať od zamestnanca výkon práce v rozpore s písomnou informáciou alebo v rozpore s jej oznámenou zmenou, Zákonník práce zbavuje zamestnanca povinnosti takto požadovanú prácu vykonať.

Ak dôjde k zrušeniu výkonu práce po lehote, za nedodržanie lehoty Zákonník práce trestá zamestnávateľa sankciou v podobe nároku zamestnanca na finančnú kompenzáciu. Zamestnancovi patrí v uvedenom prípade náhrada odmeny najmenej v sume 30 % odmeny, ktorú by zamestnanec dosiahol, ak by sa práca vykonala.

Postup v zmysle vyššie uvedených povinností sa neuplatňuje, ak
a.) zamestnávateľ začiatok a koniec pracovného času a rozvrh pracovných zmien určuje po dohode so zástupcami zamestnancov, oznamuje to písomne na mieste u zamestnávateľa, ktoré je zamestnancovi prístupné, a rozvrhnutie pracovného času oznamuje zamestnancovi najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň,
b.) zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že si zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas alebo
c.) priemerný týždenný pracovný čas nepresiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov.

Analogicky sa uvedený postup neuplatňuje ani vtedy, ak rámce, v ktorých môže zamestnanec očakávať výkon práce, sú priamo dohodnuté v príslušnej dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V zmysle prechodných ustanovení Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovnoprávny vzťah vznikol pred 1. novembrom 2022 a ktorého priemerný týždenný pracovný čas presiahne tri hodiny v období štyroch po sebe nasledujúcich týždňov, písomnú informáciu o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca vyžadovať vykonávanie práce, ak zamestnanec o túto informáciu požiada a ak mu zamestnávateľ túto informáciu už neposkytol podľa predpisov účinných do 31. októbra 2022. Zamestnávateľ poskytne požadovanú informáciu do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti zamestnanca.