Preskočiť na obsah

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Koná sa každoročne počas 43 – eho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Európy. Na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU – OSHA). Realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry v 28 členských štátoch EÚ i mimo nej.
Počas celého týždňa budú na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame  bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Jednotlivé inšpektoráty práce podobne ako v minulých rokoch zorganizujú vo svojich krajoch viaceré aktivity, akými sú besedy, semináre, dni otvorených dverí na inšpektorátoch práce a v zvýšenej miere aj poskytovanie bezplatného poradenstva. Špecifikácia plánovaných aktivít je zverejnená na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.ip.gov.sk pri jednotlivých inšpektorátoch práce v časti „najnovšie príspevky“.
Jednou z priorít Európskeho týždňa je propagácia myšlienky dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ďalej EU-OSHA) „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“ prostredníctvom národného kontaktného miesta EU-OSHA, ktorým je Národný inšpektorát práce a jeho partnerov na báze tripartity. Na webovej stránke www.healthy-workplaces.eu venovanej aktuálnej kampani sú ponúknuté viaceré praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť organizáciám pri zlepšovaní riadenia BOZP a zvyšovaní úrovne BOZP na pracoviskách. Motiváciu môžu zamestnávatelia a zamestnanci čerpať aj z prípadových štúdií agentúry EU – OSHA, ktoré obsahujú príklady dobrej praxe účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia.
Z úrovne Národného inšpektorátu práce je počas tohoročného Európskeho týždňa BOZP pripravovaný v spolupráci s partnermi Európskej siete podnikov na deň 25. 10. bezplatný seminár v hoteli Lineas s Prešove a  premietanie dokumentárneho filmu s tematikou BOZP pre študentov Technickej univerzity v Košiciach.