Preskočiť na obsah

Európska komisia a Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s bulharským predsedníctvom EÚ odštartovali novú kampaň zameranú na zvyšovanie povedomia o kľúčových témach BOZP. Do celoeurópskej kampane s názvom “Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky”, ktorá bola oficiálne otvorená 24. apríla 2018, sa zapojí viac ako 30 európskych krajín.

Cieľom kampane je ozrejmiť stanovisko Európskej komisie v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na pracoviskách a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly týchto látok. V rámci kampane je špeciálna pozornosť venovaná iniciatíve pod názvom Plán pre karcinogény v EÚ, teda mapovaniu karcinogénov, ktoré sú považované za hlavnú príčinu úmrtí spojených s vystavením sa nebezpečným chemickým látkam na pracoviskách.

Marianne Thyssen, Európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, vo svojom príhovore pri príležitosti otvorenia kampane v Bruseli uviedla: „Budeme aj naďalej zvyšovať povedomie a podnikať kroky na obmedzenie vystavenia pracovníkov účinkom chemických látok spôsobujúcich rakovinu. Je to kľúčová priorita Európskej komisie, v neposlednom rade preto, lebo Európsky pilier sociálnych práv zaručuje pracovníkom nárok na vysokú úroveň ochrany ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kampane EU-OSHA usmerňujú komunikáciu s pracoviskami v rámci Európy a pomáhajú podnikom prijímať účinné postupy a nástroje na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.“

Ing. Laurencia Jančurová z Národného inšpektorátu práce, ktorý koordinuje aktivity EU-OSHA na Slovensku, na tlačovej konferencii v Bratislave upozornila, že na úspešnú prevenciu je nevyhnutné dôsledné posúdenie rizík na pracovisku: „Jednou z hlavných úloh kampane je upozorniť zamestnávateľov na platnú legislatívu v tejto oblasti a vysvetliť im ako správne posúdiť riziká spojené s vystavením sa nebezpečným látkam na pracovisku. V blízkej budúcnosti plánujeme početné aktivity určené členom národnej siete, zástupcom podnikov a autorizovaným bezpečnostným technikom ako aj odbornej verejnosti. Zamestnávateľov zároveň budeme vyzývať, aby sa zapojili do súťaže zberu príkladov dobrej praxe, keďže na Slovensku máme mnoho firiem, ktoré sú hodné povšimnutia a radi by sme im dali priestor, aby sa podelili o svoje skúsenosti na celoeurópskej úrovni.“

Podľa prieskumu EU-OSHA biologické a chemické látky sú prítomné v 38 % podnikov. Mylné predstavy o povahe a výskyte takýchto látok môžu viesť k nesprávnemu presvedčeniu zamestnávateľov a zamestnancov, že riziko spojené s vystavením sa nebezpečných chemickým látkam sa ich netýka. Tieto látky pritom môžu ohrozovať bezpečnosť a  zdravie na pracovisku i mimo neho. Medzi odvetvia s vysokou mierou používania nebezpečných látok patria poľnohospodárstvo (62 %), výroba (52 %) a stavebný priemysel (51 %). Úrad verejného zdravotníctva informuje, že expozícia chemickým faktorom pracovníkov na Slovensku bola v roku 2017 na druhom mieste v počte expozícií, s počtom pracovníkov vystavených chemickým látkam 27.000. Najviac z nich (44 %) bolo vystavených pevným aerosólom, 15 % dráždivým látkam a 14 % chemickým karcinogénom alebo mutagénom.

Podľa Ing. Silvie Surovej, generálnej sekretárky Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Slovenská republika za posledných 10 rokov zaznamenala veľký pokrok v kontrole a prevencii pri manipulácii s chemickými látkami na pracovisku: “Harmonizácia legislatívy v rámci EÚ je veľmi zložitý proces, avšak výsledkom je zjednotený prístup ku kontrole a registrácii chemických látok, a teda aj zníženie rizík vyplývajúcich z používania týchto látok na pracovisku a vo výrobnom procese.“

EU-OSHA v rámci kampane upozorňuje na potrebu špecificky sa zamerať na pracovníkov s osobitnými potrebami, ktorí sú zraniteľnejší v dôsledku nedostatočnej informovanosti alebo mimoriadnej citlivosti, ako napríklad sezónni pracovníci, pracovníci v zácviku, ženy a mladiství. Ing. Marián Foltín, hlavný inšpektor práce: „Je nevyhnutné zvyšovať informovanosť tak, aby si každý zamestnanec a zamestnávateľ uvedomoval riziká spojené s manipuláciou s chemickými a biologickými látkami na pracovisku. Za mimoriadne dôležité tiež považujem cielené šírenie osvety medzi žiakmi odborných stredných a vysokých škôl. V praxi sa ukazuje, že zvyšovanie povedomia už počas výučbového procesu má pozitívny vplyv na znižovanie úrazovosti u skupín, ktoré sú v rámci odbornosti a pracovných skúseností považované za rizikové.”

Mgr. Mária Radvanská zastupujúca celoeurópsku sieť na podporu malých a stredných podnikateľov (EEN), vyzdvihla rolu médií ako mimoriadne dôležitého partnera v procese zvyšovania povedomia o BOZP Upozornila, že riešenia pre zabezpečenie adekvátnej prevencie a ochrany zdravia na pracovisku častokrát nie sú až také zložité, avšak malí a strední podnikatelia, ktorí predstavujú väčšinu podnikateľských subjektov na Slovensku, častokrát nemajú potrebné zdroje a kapacity, aby sa o týchto opatreniach riadne informovali a zaviedli ich v plnom rozsahu.

Podnikatelia, ktorí potrebujú poradiť v oblasti legislatívy a zavádzania opatrení týkajúcich sa BOZP sa môžu obrátiť na miestne príslušné inšpektoráty práce, regionálne úrady verejného zdravotníctva a na sieť EEN. Kontakty sú dostupné na webových stránkach uvedených inštitúcií.