Preskočiť na obsah

Tak ako každý rok, aj teraz si v 43. kalendárnom týždni sústava inšpekcie práce v SR v dňoch od 23. do 27. októbra 2023 pripomenie Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ide o najväčšie podujatie v oblasti BOZP na svete!

V rámci Európskeho týždňa BOZP Národný inšpektorát práce oficiálne odštartuje novú kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023 – 2025 s názvom „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“. Podujatie sa uskutoční v Bratislave dňa 25. októbra 2023 a bude sa na ňom hovoriť o príležitostiach, ale aj rizikách, ktoré so sebou digitalizácia pracovísk prináša. Reč bude o psychických traumách, ktorým sú vystavení moderátori online obsahu, o používaní exoskeletov uľahčujúcich zamestnancom ťažkú manuálnu prácu, o monitorovaní zamestnancov prostredníctvom systémov umelej inteligencie, o školení pracovníkov v oblasti bezpečnosti s využitím virtuálnej reality, ale aj o kybernetickej bezpečnosti strojov. Kampane Zdravé pracoviská sú jednou z nosných aktivít Európskej agentúry pre BOZP, s ktorou NIP úzko spolupracuje ako národné kontaktné miesto v SR.

Do aktivít v rámci Európskeho týždňa BOZP sa zapoja aj jednotlivé inšpektoráty práce. Inšpektori práce z IP Nitra napríklad s maskotom Napom vyrazia medzi deti do nitrianskych materských škôl a rôzne aktivity organizujú aj ďalšie inšpektoráty práce. Na všetkých inšpektorátoch sa uskutočnia dni otvorených dverí, semináre pre odbornú i laickú verejnosť a inšpektori práce sa budú v rámci tohto týždňa intenzívnejšie ako inokedy venovať aj poskytovaniu bezplatného poradenstva v oblasti bezpečnosti práce a tiež pracovnoprávnych vzťahov. Zoznam všetkých plánovaných aktivít je možné nájsť na webe Národného inšpektorátu práce www.ip.gov.sk.

Príďte medzi nás a pomôžte nám spropagovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí na pracoviskách. Sledujte podujatie Európsky týždeň BOZP aj na našich sociálnych sieťach: 

Európsky týždeň BOZP Prehľad aktivít

IP Banská Bystrica

 • prednášky v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica:

23.10.2023 od 9.00 hod. na tému „Bezpečnosť práce pri činnostiach v lese“

24.10.2023 od 9.00 hod. na tému „Bezpečnosť práce pri poľnohospodárskej činnosti“

26.10.2023 od 9.00 hod. na tému „Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku a registrácii pracovného úrazu“

27.10.2023 od 9.00 hod. na tému „Poznatky a skúsenosti z výkonu inšpekcie práce a kolaudačných konaní v oblasti stavebníctva“

 • poradenstvo nielen z oblasti BOZP

IP Nitra

 • deň otvorených dverí dňa 26.10.2023 o 09:00 h v priestoroch Inšpektorátu práce Nitra
 • dňa 26.10.2023 o 09:00 h odborná prednáška na tému „Bezpečnosť na stavenisku v praxi
 • možná aj online účasť prostredníctvom platformy MS TEAMS – v tom prípade prihlásenie najneskôr do 25.10.2023 na emailovej adrese: martina.laktisova@ip.gov.sk

IP Trnava

 • seminár dňa 26.10.2023 o 9:30 h  v zasadacej miestnosti  Inšpektorátu práce Trnava, poschodie č. 8 „Problematika kolaudácií stavieb“

IP Žilina

 • deň otvorených dverí dňa 25.10.2023 od 8.00 h do 14.00 h v zasadačke Inšpektorátu práce Žilina na 1. poschodí
 • poskytovanie komplexných konzultácií v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • dňa 25.10.2023 od 9.00 h do 11.00 h poradenský blok v oblasti bezpečnosti strojov a strojných zariadení

IP Trenčín

 • deň otvorených dverí v rámci celého týždňa BOZP v dňoch 23.10. – 27.10.2023
 • poskytovanie bezplatného poradenstva aj nad rámec základných informácií, konzultácií v oblasti BOZP a poskytovanie informačných materiálov
 • mimoriadna krajská úloha B 23 354 počas celého týždňa 23.10. – 27.10.2023 zameraná na prevenciu a šírenie osvety v oblasti BOZP u zamestnávateľov – informovanie zamestnávateľských subjektov o právnych predpisoch a ich zmenách pri výkonoch inšpekcie práce na prevádzkach
 • poskytovanie konzultácií a informačných materiálov z oblasti sociálnej legislatívy v doprave pri výkone dopravnej kontroly na diaľnici dňa 24.10.2023
 • prednáška na strednej škole v Púchove dňa 26.10.2023 – prezentácia činnosti sústavy inšpekcie práce v oblasti BOZP
 • prezentácia činnosti Inšpektorátu práce Trenčín v rámci sústavy inšpekcie práce študentom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s dôrazom na Európsky týždeň BOZP dňa 26.10.2023 v zasadačke IP Trenčín 

IP Bratislava

 • poskytovanie bezplatného poradenstva dňa 23.10.2023 08:30 – 11:30 h; 12:30 – 14:30 h a dňa 25.10.2023  08:30 – 11:30 h; 12:30 – 14:30 h
 • prednáška pre laickú a odbornú verejnosť dňa 27.10.2023 10:00 –  11:30 h so zameraním na prevenciu pracovných úrazov a aktuálnu kampaň Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci „Bezpečná a zdravá práca v digitálnej dobe“ s využitím dostupných brožúr

IP Košice

 • pracovné stretnutie v priestoroch Inšpektorátu práce Košice s oslovenými najväčšími zamestnávateľskými subjektami dňa 24.10.2023 s poskytnutím informácií o novelizovaných právnych predpisov v oblasti BOZP a vzájomná výmena informácii:

1.  IEE Sensing  Slovakia (tohto roku preverovaný na získanie osvedčenia zodpovedný zamestnávateľ),

2.  Marelli PWT Kechnec Slovakia s. r. o.,

3.  Handtmann Slovakia s.r.o.,

4.  Valcovňa profilov, a.s., Košice

 • prednáška dňa 25.10.2023 na pôde Technickej univerzity (v rámci podpísanej dohody o vzájomnej spolupráci) na Katedre bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kvality produkcie zo zákona č. 124/2006 Z. z. pre študentov 5. ročníka
 • seminár dňa 26.10.2023 v priestoroch Inšpektorátu práce Košice „Povinnosti zamestnávateľa a zamestnancov pri vzniku pracovných úrazov, s uvedenými príkladmi ZPÚ a SPÚ za obdobie predošlých 3 rokov“
 • prednáška dňa 27.10.2023 na Strednej priemyselnej škole pre študentov 3. a 4 ročníka na tému pracovných úrazov a uzatváranie pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, mzdy, stravovanie, dovolenky

IP Prešov

 • deň otvorených dverí dňa 26.10.2023 v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. v priestoroch  Inšpektorátu práce Prešov (Levočská 3, Prešov, 4. NP).
 • seminár dňa 26.10.2023 na tému „Evidencia, registrácia a vyšetrovanie pracovných úrazov“ v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. Seminár je určený pre širokú ale aj odbornú verejnosť. Uskutoční sa v priestoroch zasadačky Inšpektorátu práce Prešov (Levočská 3, Prešov, 4. NP).
 • V dňoch od 23.10.2023 do 27.10.2023 bude poskytované bezplatné poradenstvo v oblasti BOZP v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. (11:00-12:30 obedňajšia prestávka).