Preskočiť na obsah

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43. kalendárneho týždňa roku a jeho prvoradým cieľom je prispievať k  zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na európskych pracoviskách. V tomto roku sa koná v týždni od 21. do 25. októbra.

Koordinuje ho Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA), pričom realizáciu podujatí a činností na národných úrovniach zabezpečujú partneri agentúry v  28 členských štátoch EÚ i mimo nej.

Počas celého týždňa budú na Slovensku vo zvýšenej miere propagované aktivity smerujúce k zlepšeniu povedomia verejnosti o význame  bezpečnej práce a ochrany zdravia zamestnancov. Jednotlivé inšpektoráty práce, podobne ako v minulých rokoch, zorganizujú vo svojich krajoch viaceré aktivity, besedy, semináre, dni otvorených dverí na inšpektorátoch práce a v zvýšenej miere sa budú venovať aj poskytovaniu bezplatného poradenstva. Zoznam plánovaných aktivít je zverejnený na webovom sídle Národného inšpektorátu práce www.ip.gov.sk, resp. v časti „najnovšie príspevky“ na stránkach jednotlivých inšpektorátov práce.

Jednou z priorít Európskeho týždňa je propagácia myšlienky dvojročnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia (ďalej EU-OSHA) „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ prostredníctvom národného kontaktného miesta EU-OSHA, ktorým je Národný inšpektorát práce a jeho partnerov na báze tripartity. Na webovej stránke www.healthy-workplaces.eu venovanej aktuálnej kampani sú ponúknuté viaceré praktické nástroje, ktoré môžu pomôcť organizáciám pri zlepšovaní riadenia BOZP a zvyšovaní úrovne BOZP na pracoviskách. Motiváciu môžu zamestnávatelia a zamestnanci čerpať aj z prípadových štúdií agentúry EU – OSHA, ktoré obsahujú príklady dobrej praxe účinného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia.

Z úrovne Národného inšpektorátu práce je počas tohoročného Európskeho týždňa BOZP v spolupráci s Európskou agentúrou pre BOZP pripravovaná konferencia „Kultúra bezpečnosti“, ktorá sa uskutoční 22. októbra v Bratislave. Okrem toho v spolupráci s partnermi z Európskej siete podnikov (EEN) pripravujeme na 24. októbra bezplatný seminár v hoteli Dukla v Prešove, ktorý zároveň uzavrie sériu aktivít organizovaných v rámci aktuálnej dvojročnej kampane EU-OSHA. V minulých dňoch sme zrealizovali premietanie dokumentárneho filmu s tematikou BOZP pre študentov Technickej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ale tiež pre študentov a pedagógov Trnavskej univerzity v Trnave.

Sledujte podujatie Európsky týždeň na našom Facebooku a šírte informácie o kampani #EUhealthyworkplaces.