Preskočiť na obsah

Národnému inšpektorátu práce sú opakovane kladené otázky týkajúce sa postupu Národného inšpektorátu práce pri doručovaní písomností domácim zamestnávateľom, ktorí v rámci cezhraničného poskytovania služieb vysielajú svojich zamestnancov na výkon prác do iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „iný členský štát Európskej únie“). Ide o písomnosti zasielané Národnému inšpektorátu práce prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (ďalej len „IMI systém“).

IMI systém predstavuje nástroj určený na administratívnu spoluprácu orgánov verejnej moci v rámci Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Tento systém sa pre potreby inšpekcie práce využíva najmä pri výmene informácií a cezhraničnej spolupráci týchto orgánov, týkajúcich sa vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Najčastejšie dopytovanými žiadosťami zo strany verejnosti sú žiadosti:

  • o zaslanie dokumentov poskytovateľovi služieb,
  • o oznámenie rozhodnutia poskytovateľovi služieb alebo
  • o vymáhanie pokuty/sankcie od poskytovateľa služieb.

Najčastejšie kladené otázky

Otázka: Prečo mi Národný inšpektorát práce zaslal písomnosť vydanú rakúskym inšpekčným orgánom? Ako mám postupovať?

Odpoveď: Národný inšpektorát práce po prijatí žiadosti o zaslanie písomnosti vydanej príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie (napr. žiadosť o predloženie dokladov, žiadosť o podanie vysvetlenia) poskytovateľovi služieb v zmysle ustanovení zákona č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cezhraničnej spolupráci“) doručí písomnosť týkajúcu sa vyslania zamestnancov domácemu zamestnávateľovi. Zamestnávateľ má právo vyjadriť sa spôsobom, a v lehote podľa písomného poučenia uvedeného v záverečnej časti doručeného dokumentu. Svoje vyjadrenie doručuje orgánu, ktorý dokument vydal. Zdôrazňujeme, že Národný inšpektorát práce v uvedenom prípade zaisťuje len doručenie písomnosti adresátovi. Ďalšie riešenie veci vrátane zasielania odpovedí súvisiacich s doručením písomností (alebo rozhodnutí) je plne v kompetencii zahraničného orgánu.

Otázka: Zasielajú sa tieto dokumenty poštou alebo do elektronickej schránky?

Odpoveď: Národný inšpektorát práce zasiela dokumenty, o ktorých zaslanie bol zahraničným orgánom požiadaný, vždy do elektronickej schránky domáceho zamestnávateľa. Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente orgány verejnej moci komunikujú s fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľom, právnickými osobami a subjektami medzinárodného práva prostredníctvom elektronických schránok zriadených na Ústrednom portáli verejnej správy na adrese www.slovensko.sk. V súvislosti s doručovaním do elektronickej schránky je dôležité zdôrazniť tzv. fikciu doručenia, v zmysle ktorej ak si zamestnávateľ písomnosť neprevezme do 15 dní odo dňa nasledujúceho po odoslaní do elektronickej schránky, považuje sa za doručenú. V prípade, že adresát nemá elektronickú schránku zriadenú alebo aktivovanú, Národný inšpektorát práce doručí elektronickú písomnosť v listinnej forme s pridanou autorizačnou doložkou prostredníctvom poštového podniku.

Otázka: Obdržal som od Národného inšpektorátu práce informáciu o postúpení vymáhania pokuty, ktorá mi bola uložená v inom členskom štáte Európskej únie. Ako postupovať v danom prípade?

Odpoveď: V zmysle § 7 ods. 2 písm. b) zákona o cezhraničnej spolupráci Národný inšpektorát práce bez zbytočného odkladu, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o vymáhanie pokuty uloženej právoplatným a vykonateľným rozhodnutím vydaným v inom členskom štáte Európskej únie za porušenie pravidiel vyslania, doručí domácemu zamestnávateľovi žiadosť o vymáhanie pokuty a rozhodnutie vydané týmto členským štátom. Zdôrazňujeme, že pokuta sa neuhrádza orgánu, ktorý vydal predmetné rozhodnutie, ale táto sa už považuje za pohľadávku Slovenskej republiky, ktorú spravuje a vymáha miestne príslušný inšpektorát práce. Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie je exekučným titulom a nepodlieha osobitnému uznaniu. Na základe výzvy miestne príslušného inšpektorátu práce vzniká domácemu zamestnávateľovi povinnosť zaplatiť pohľadávku na účet uvedený vo výzve.