Preskočiť na obsah

Do plánu hlavných úloh Národného inšpektorátu práce bola v roku 2017 zaradená úloha s cieľom zistenia stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v podnikateľských subjektoch so zameraním na prevádzkovanie zimných štadiónov a športových hál.

Inšpekcia práce bola zameraná na dodržiavanie podmienok bezpečnej manipulácie s chemickými faktormi pri prevádzkovaní chladiacich zariadení a preverenie plnenia povinností zo strany prevádzkovateľov zimných štadiónov a športových hál s cieľom minimalizovať prípadné riziko pri ich prevádzke.

V rámci tejto úlohy bolo skontrolovaných 36 subjektov. Celkovo bolo v oblasti BOZP zistených 366 nedostatkov. Z uvedeného počtu nedostatkov bolo 48 závažných. Najviac nedostatkov sa zistilo pri prevádzkovaní chladiacich zariadení v súvislosti s overovaním bezpečnosti vyhradených technických zariadení (ďalej „VTZ“) a ich technického stavu, a to v počte 140. Nasledovali nedostatky v prevádzkových budovách a objektoch v počte 112 a pri riadení BOZP v počte 64 nedostatkov. Za zistené závažné nedostatky bola zo strany inšpektorátov práce v 16 prípadoch navrhnutá sankcia v celkovej výške 21 650 eur. Počas výkonov inšpekcie práce boli vydané 4 zákazy prevádzkovania technického zariadenia a v 7 prípadoch boli vydané rozhodnutia o zákaze činnosti bez oprávnenia resp. bez kvalifikácie.

V rámci predmetnej úlohy bola poskytnutá aj poradenská činnosť, zameraná najmä na možnosti odstránenia zistených nedostatkov s cieľom oboznámiť kontrolované subjekty s ich povinnosťami, ktoré ustanovujú právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, a to najmä v súvislosti s problematikou, na ktorú boli kontroly zamerané a v prípade potreby aj na iné oblasti.

Celoslovenská úloha mala za cieľ zvýšiť právne povedomie zamestnávateľov prevádzkujúcich zimné štadióny a športové haly, a tým pozitívne prispieť k zlepšeniu úrovne stavu BOZP a znižovaniu pracovnej úrazovosti v danom odvetví.