Preskočiť na obsah

V júli 2017 bolo zo strany Národného inšpektorátu práce rozhodnuté o realizácii mimoriadnej celoslovenskej úlohy s cieľom zistenia stavu dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) v podnikateľských subjektoch so zameraním na pekárenskú výrobu.

Inšpekcia práce bola zameraná na dodržiavanie podmienok bezpečnej manipulácie s pekárenskými strojmi a preverenie plnenia povinností zo strany prevádzkovateľov pekárenských strojov s cieľom minimalizovať prípadné riziko pri ich prevádzke.

V rámci tejto úlohy bolo skontrolovaných 85 subjektov. Celkovo bolo zistených 763 nedostatkov, z toho v oblasti BOZP 747 a v oblasti trhového dohľadu 16. Z uvedeného počtu nedostatkov bolo 50 závažných. Najviac ich bolo v oblasti BOZP bolo zistených pri prevádzke vyhradených technických zariadení, a to v počte 290. Nasledovali nedostatky v prevádzkových budovách a objektoch v počte 204 a pri riadení BOZP v počte 139. Za zistené závažné nedostatky bola zo strany inšpektorátov práce v 21 prípadoch navrhnutá sankcia v celkovej výške 18 000 eur a jedna bloková pokuta vo výške 33 eur. Počas výkonu kontroly bol vydaný jeden zákaz prevádzkovania technického zariadenia.

V rámci predmetnej úlohy bola poskytnutá aj poradenská činnosť, zameraná najmä na možnosti odstránenia zistených nedostatkov s cieľom oboznámiť kontrolované subjekty s ich povinnosťami, ktoré ustanovujú právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, a to najmä v súvislosti s problematikou, na ktorú boli kontroly zamerané a v prípade potreby aj na iné oblasti.

Mimoriadna celoslovenská úloha mala za cieľ zvýšiť povedomie zamestnávateľov prevádzkujúcich pekárne a tým pozitívne prispieť k zlepšeniu úrovne stavu BOZP a znižovaniu pracovnej úrazovosti v danom odvetví.