Preskočiť na obsah

 

Najmenej pracovných úrazov s následkom smrti v doterajšej histórii zaznamenala v roku 2019 inšpekcia práce v Slovenskej republike, pričom za vlaňajší rok registrujú inšpektoráty práce na dôvažok aj rekordne najnižší počet pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Ku koncu roka 2019 tak evidoval Národný inšpektorát práce 35 smrteľných pracovných úrazov, v porovnaní s 39 prípadmi v roku 2018 a počet pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví klesol zo 76 v roku 2018 na minuloročných 59 prípadov.

„Ľudský život a zdravie je tá najcennejšia hodnota. Preto sme radi, že sa na Slovensku darí neustále znižovať počty závažných pracovných úrazov a vytvárať bezpečné pracoviská s lepšími pracovnými podmienkami pre zamestnancov,“ povedal k tomu Karol Habina, generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce. V tejto súvislosti pripomenul, že „ide o  výsledok spoločnej snahy predstaviteľov inšpekcie práce, zamestnávateľov a zamestnávateľských združení ale tiež zástupcov zamestnancov, ktorí si rovnako ako inšpekcia práce uvedomujú význam prevencie a šírenia idey kultúry bezpečnosti na slovenských pracoviskách“.

Už v minulom roku v októbri Národný inšpektorát práce zorganizoval prvú konferenciu „Kultúra bezpečnosti“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia najväčších zamestnávateľov na Slovensku, aby spoločne s odborníkmi na otázky BOZP diskutovali o potrebe predchádzania vzniku pracovných úrazov a výmeny príkladov dobrej praxe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V tomto roku NIP pokračuje v aktivitách zameraných na prevenciu historicky prvou kampaňou, ktorá nesie názov „Pracuj legálne – Pracuj bezpečne“. „Ide o dvojročnú kampaň s cieľom prispieť k ďalšiemu znižovaniu výskytu pracovných úrazov a zdravie a život ohrozujúcich udalostí. Čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, tam chceme sústrediť naše úsilie rovnako ako doteraz na predchádzanie porušovania zákazu nelegálneho zamestnávania formou intenzívneho šírenia informácií,“ zdôraznil generálny riaditeľ NIP Karol Habina.Inšpekcia práce si v rámci tejto kampane kladie za cieľ osloviť zamestnávateľov, zamestnancov, ale tiež samostatne zárobkovo činné osoby. „Počítame pritom aj s pomocou našich partnerov na úrovni tripartity, s ktorými máme dlhodobo veľmi dobrú spoluprácu,“ poznamenal K. Habina. Nosnými aktivitami v rámci kampane budú konferencie „Kultúra zamestnávania“ v marci 2020 a „Kultúra bezpečnosti“ v októbri toho istého roka, ktoré bude Národný inšpektorát práce organizovať aj v budúcnosti. Počas trvania dvojročnej kampane budú navyše rozširované tlačené a iné materiály súvisiace s kampaňou na odborných konferenciách a seminároch organizovaných a realizovaných za účasti inšpekcie práce a v spolupráci so sociálnymi partnermi a odbornou verejnosťou.

Informácie týkajúce sa kampane budú pravidelne zverejňované prostredníctvom webového sídla inšpekcie práce na stránkach Národného inšpektorátu práce (www.nip.sk) a prostredníctvom profilu @inspekciapracesr na sociálnej sieti facebook.