Preskočiť na obsah

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) na pracoviskách jadrového zariadenia vykonáva na celom území Slovenskej republiky Inšpektorát práce Nitra.
Cieľom inšpekcie práce bola kontrola dodržiavania právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike. Zameraním bola kontrola stavu BOZP pri príprave a realizácii nových objektov, počas prác vykonávaných pri generálnych opravách jednotlivých blokov atómových elektrární, plnenie povinností zamestnávateľov a zamestnancov na pracoviskách jadrových zariadení a účasť na kolaudáciách pri uvádzaní nových objektov a zariadení do prevádzky.
Na pracoviskách jadrových zariadení bolo skontrolovaných spolu 25 zamestnávateľských subjektov, v ktorých bolo vykonaných 28 previerok inšpekcie práce, t. j. v troch subjektoch boli vykonané dva výkony inšpekcie práce.

Počas vykonaných previerok bolo zistených celkovo 236 nedostatkov z toho 48 závažných. Išlo hlavne o nasledovné skutočnosti:

  •  nedostatky pri montáži a demontáži lešenia a pri práci na lešení,
  •  nedostatočne vedená technická dokumentácia od vyhradených technických zariadení,
  •  nevykonané odborné prehliadky a odborné skúšky a úradné skúšky na technických zariadeniach v pravidelných lehotách,
  •  chýbajúce kryty na strojových zariadeniach,
  •  nedostatky v skladových priestoroch (napr. pri skladovaní chemických látok, nebezpečné uloženie materiálu atď.).

Z hľadiska úrazovosti na pracoviskách jadrových zariadení nebol v roku 2016 zaznamenaný žiaden smrteľný pracovný úraz ani úraz s ťažkou ujmou na zdraví.

Inšpektori práce sa pravidelne zúčastňovali na koordinačných poradách organizovaných stavebníkom Slovenské elektrárne, a. s. na dostavbe 3. a 4. bloku elektrárne Mochovce, kde získavali potrebné informácie o harmonograme prác a taktiež svojou poradenskou činnosťou napomáhali jednotlivým dodávateľom a subdodávateľom správne aplikovať a dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP pri práci, ako aj predchádzať vzniku úrazov. Inšpektori svojou poradenskou činnosťou prispievajú k zvyšovaniu povedomia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v zmysle  zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V roku 2017 je predpoklad spustenia skúšobnej prevádzky 3. bloku Elektrárne Mochovce, preto je potrebné vykonávať častejšie kontroly technických zariadení na pracoviskách jadrových zariadení na tomto bloku. Očakáva sa zvýšená pracovná činnosť ako aj väčší počet podnikateľských subjektov, ktoré budú realizovať práce na novom bloku.